Christ My Song-Logo
Title page of Riemens, Luit en Harp, Liederen van Carl Johann Philipp Spitta.

Johannes Riemens

Johannes Riemens (1843-1908) has translated (=tr) many of Carl Johann Philipp Spitta's Christian hymns from German into Dutch. Some of his fine translations (60) you may find here:

l B l C l D l E l G l H l I l K l L l N l O l S l T l V l W l Z l

B
Bewaar in mij de groeikracht, 't vruchtbaar hopen - De plant, door God geplant (tr)
Blijft bij Hem, die uit den hogen - Blijft bij Jezus! (tr)
A B C
C
Christus, die in 's werelds duister - De verschijning van Christus (tr)
A B C
D
Daal neder, Geest der Waarheid - Pinksterlied (tr)
De Heer kent al de zijnen - De Heere kent degenen die de zijnen zijn (tr)
De rijkdom van een' Christen - Eens Christens rijkdom (tr)
De tijd snelt voort: met rasse schreden - Wend u af van de ijdelheid! (tr)
A B C
E
Een heerlijk lot is ons beschoren - Het kostelijk erfdeel (tr)
Een mens doorleeft veel bange stonden - Zonde en verlossing (tr)
Een pelgrim, aan het eind der baan - Naar huis! (tr)
A B C
G
Geest der vad'ren, Geest der sterkte - De Geest der vaderen (tr)
Geloofd zij God, het licht brak door - Na de beproeving (tr)
Gij hebt, o God, den wens - Geroepen naar elders (tr)
Gij schone lelie op het veld - Aanmerkt de leliën des velds (tr)
A B C
H
Heer! des daags vermoeinis en bezwaren - Des avonds (tr)
Heer en Zaligmaker! - De Verlosser van zondaren (tr)
Heer, het kwaad met stil geduld te lijden - Schikt u in den tijd! (tr)
Hef aan het lied van 't sterven - Het lied van 't sterven (tr)
Het is winter. Dor zijn woud en zode - In den Winter (tr)
Hier kindren Gods, en boven erven - De goede Naam (tr)
Heil ons, de Vader heeft ons lief - De Vader heeft ons lief (tr)
Heil u, wier zielsbegeren - De dienst des Heren (tr)
Hoe eindeloos en zonder perk - Ik zal den Heere loven te aller tijd (tr)
A B C
I
Ik hoor Uw stem, mijn Herder - De Here is mijn Herder (Spitta/Riemens) (tr)
Ik neem, o Vader, wat Gij schenkt - U behoor ik toe! (tr)
Ik weet, dat ik zal zalig worden - Ik weet, Wien ik geloove! (tr)
Isrels Wachter, wil ons hoeden! - In de hoede des Almachtigen (Spitta/Riemens) (tr)
A B C
K
'k Ben in de hoede van mijn' God - Vertrouwen (tr)
'k Geloof, en daarom spreek ik blij - Ik geloof (tr)
'k Wens, o Heer! bij U te blijven - Ik blijf steeds bij U (tr)
A B C
L
Liefelijk en heilig tevens - Gij hebt de woorden des eeuwigen levens (tr)
A B C
N
Neem, Heer, den dank der Uwen aan - Dank en bede (tr)
Niets haalt voor ons in waarde - Geloofsleven (tr)
A B C
O
O Gij, die ons bejegent - De zegen des Gezegenden (tr)
O Gij, door Wien mijn ziele leeft - Na het Avondmaal (tr)
O Heer, mijn God! wiens trouwe hand - IJver en trouw in het ambt (tr)
O Heer, mijn God, zoals 'k Uw beeld - Mijn God (tr)
O Heer! tot Wien ik roep - Zelfonderzoek en terugkeer (tr)
O, hoe men'ge schone stonde - Moed gevat! (tr)
O Jezus, Levenszonne - Leven en zaligheid in Jezus Christus (Spitta/Riemens) (tr)
O rijke God en Heer - "Geef Mij uw hart!" (Spitta/Riemens) (tr)
O verblijdt u in Gods schepping! - De schoonheid der natuur (tr)
O verblijdt u, volk des Heren - Verblijdt u in den Heer te allen tijd! (tr)
O welk een hemels, rein genoegen - De zegen der Christelijke gemeenschap (tr)
A B C
S
"'s Heren uur nog niet gekomen!" - De ure des Heren (tr)
Schone wereld, tovergaarde - Vreugde in Gods schepping (tr)
Staak uw droeve klacht, mijn kind - Troost bij nacht (tr)
A B C
T
't Is mij in 't Godsgebouw zo goed! - In het bedehuis (tr)
't Loflied zij U toegezongen - Goddelijke leiding (tr)
Te vergeefs, o mens, is al uw streven - Rust in God (tr)
Tot God is mijne ziele stil - Mijne ziele is stil tot God (tr)
Trek, Heer, Uw hand niet van mij af (tr)
A B C
V
Vaak valt ons hier het leven - Dorre tijden (tr)
Vloei daarheen, mijn leven - Heeft u ook iets ontbroken? (tr)
Vraag niet, wat ik blijf ontberen - Mijne ziel dorst naar den levenden God (tr)
A B C
W
Wij staan bij de open groeve - Bij de groeve (tr)
A B C
Z
Zaaier, ga in Gods naam henen - IJverig aan den arbeid! (tr)
Ziet, de winter is vervlogen - Lente (tr)
Zij de weg ook nog zo lang - Bemoediging (tr)
Zuivre bronwel, die van boven - Het Woord des Levens (tr)
A B C