Christ My Song-Logo
Hymn score of: Stilla jag på dig vill akta (Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2136

Stilla jag på dig vill akta
(Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Stilla jag på dig vill akta.

1. Stilla jag på dig vill akta,
  o min Jesus, all min tid,
i din sannings ljus betrakta
  vad som hörer till min frid
och uti din kärleks värma
till din salighet mig närma. PDF - Midi

2. Stilla jag mitt kall må sköta
  med all trohet, flit och fröjd
och en okänd framtid möta,
  med Guds helga vilja nöjd,
nöjd med vad han ger och tager,
när mitt samvet' mig ej gnager.

3. Stilla må jag städs betvinga
  sinnlighetens överdåd,
glad åt Gud ett offer bringa
  av min egen viljas råd,
i hans kraft mot högmod kämpa,
avund kuva, vrede dämpa.

4. Stilla må min vandel bliva
  så i handling som i ord
och förargelse ej giva
  någon själ på denna jord.
Bygga upp, ej riva neder,
är en kristens plikt och heder.

5. Stilla må jag tadlet höra
  och min väg ostraffligt gå;
hellre än att orätt göra
  själv jag orätt lida må
och förlåta och förglömma,
viss, att Gud skall rättvist döma.

6. Stilla jag mitt kors må taga
  och gå fram i Kristi spår.
Allt umbära, allt fördraga
  genom honom jag förmår.
Ack, hur fort är prövotiden
dock med all sin nöd förliden!

7. Stilla må jag Herren bida,
  tyst och trogen göra väl;
medan dagens timmar skrida
  aktsam vara om min själ:
snart är sista timmen slagen
och min själ ifrån mig tagen.

8. Stilla komme och välkomna
  vare dagens slut och lön;
stilla må i Gud jag somna
  från min sista aftonbön,
vilken, när den här avbrytes,
i en himmelsk lovsång bytes.

9. Stilla ock mitt stoft må gömmas
  i den tysta jordens famn;
må det rum av världen glömmas,
  där jag vilar utan namn:
rum och namn väl Herren känner,
då han ropar sina vänner.

Johan Olof Wallin, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 275.

            PDF - Midi