Christ My Song-Logo
Gud er min sang - Guds magt og forsyn (Gellert/Heilmann/Rüegg) - noderne

Christ My Song - Danish hymns

Here you may find links to many Danish hymns, spiritual songs and hymn-translations by Kingo, Brorson, Lund, Grundtvig, Ingemann, Timm, Reventlow, Heilmann and others, together with my music.

l A l B l D l E l F l G l H l I l J l K l L l M l N l O l P l R l S l T l U l V l Ø l Å l

A
Af alt, hvad her i livet
Ak, atter stråler solen klar
Ak Herre, hvilket brud
Ak, hvad nedslår dog, hvad vil mig forbyde
Ak, hvilken marter, hvilken plage
Ak kunne jeg mig ned
Ak! vidste du, som går i syndens lænke
Aldrig er jeg uden våde
Alle er et held beskikket
Alting tjener dem til gode
Amen! Jesus han skal råde
At komme, Jesus, dig i hu
A B C
B
Befal du dine veje
Betænk, min ånd, den høje sag
Bevar i mig, o Gud, en hellig længsel
Blandt alle ting i verden her
Bliv hos ham med trofast hjerte
Bliv hos mig, kære Herre Krist
Bort med al trøst, som ej består
Bort, verden, af mit sind og øje!
A B C
D
Dejlig er jorden
Dejligste blandt kvinder!
Den dag er og forbi, og denne del af livet
Den glæde lad mig dog bekende
Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer
Den kristnes rette ordensbånd
Den, som ej holder Herrens ord
Den store hvide flok vi se
Den tro, som Jesus favner
Den ypperligste vej
Der er en krans at vinde
Der er et helligt værge
Det er den dag, som Gud har skabt
Det er en liden tid
Det er så yndigt at følges ad
Det er vinter: I naturens rige
Det kan ej bedre være
Dig, dig al ros og ære tilhører
Dig takker jeg i dag for livet
Dig vil jeg elske, du min styrke
Din er jeg, Gud, i døden som i livet
Din godhed ej nok prises kan
Din salighed ej at forspilde
Din stemme kan jeg høre
Du, der et forsyn dog tilbeder
Du forgæves søger i dit indre
Du klager, – du som her i live
Du min Herre Gud
Du, om hvem med hellig længsel
Du rige Herre Gud
Du skønne lilje, hvid og skær
Du, som går ud fra den levende Gud
Dybt bøjer sig min sjæl for Gud
A B C
E
Ej skal mig fortryde
En herlig lod os venter alle
En pilgrim drager ud på fart
En stille engel drager
En velstand uden lige
"End er ej min time kommen!"
Enhver, som bor i den Almægt'ges skygge
Er Gud for mig, så træde
Er Kristus kirkens Frelsermand
Er vor vej end nok så lang
Ét er nødigt, dette ene
Et herligt digt jeg kender
Ét hjerte kun i brystet bar
Et saligt hus, som dig har til sig taget
Et sind, o Gud! i kors og modgang villig
A B C
F
Fly, falske verden! fra mit sind
For dig, o Gud! for dig jeg haver syndet
Fra livets korte prøvedage
Fra Oliebjerget bølger
Fra verden har jeg vendt min hu
Frelseren er mig en hyrde god
Frisk op, min sjæl, forsag dog ej
Fuldbragt har dagen nu sit løb
A B C
G
Gak, under Jesu kors at stå
Glad nyder jeg din skænk, o Gud
Glæd dig over jordens ynde
Græder ej for Jesu smerte
Gud, efter dig jeg længes
Gud er med os, når dagen viger
Gud er min sang
Gud er min trøst
Gud Herren er min hyrde god
Gud skal alting mage
Guds igenfødte, nye, levende sjæle!
Gå nu hen og grav min grav!
A B C
H
Halleluja! jeg har min Jesus funden
Han, som har hjulpet hidindtil
Har jeg kun fred udi samvittigheden
Hastig min livs tid forgår
Her Herrens barn og arving hisset
Her kommer dine arme små
Herre, dagens arbejd og dens møje
Herre! her er godt at være
Herre! hvo fatter dig?
Herre! jeg må klage
Herre, ondt tålmodigen at lide
Herrens stad står mægtigt grundet
Hilsen eder, I som kække
Himlens hære, alt opstilte
Himmel, er du her på jorden!
Hjerte, sig hvi kan du klage
Hjælp mig, o Gud, at prise din godhed og
Hold, fromme sjæl! din kirkegang
Hos Gud er idel glæde
Hos min Jesus vil jeg blive
Huser nu mit bryst
Hvad du i Herren gør, vil held dig bringe
Hvad er det godt at lande
Hvad er jeg, Gud! hvad er jeg dog
Hvad hjalp det mig, algode Gud!
Hvad vil jeg mig bedrøve?
Hvem vil kærligt sig forbarme
Hvi græde mine kære
Hvi vil du, menneske, ej være
Hvo er fri på denne jord
Hvo ikkun lader Herren råde
Hvo siger: se! jeg elsker Gud
Hvo, som vil høre Herrens Ord
Hvo vil med til himmerige
Hvor du, min Gud, mig føre vil
Hvor er dog aftenen stille
Hvor er jeg – Gud! jeg ser din magt
Hvor fylder det vort sind med glæde
Hvor herligt, når den hårde strid får ende
Hvor salig er den lille flok
Hvor salig er min sjæl, når den
Hvor stor er dog Guds godheds ære!
Hvor trygt er mennesket, det støv!
Hvorfor skulle jeg forsage?
Hyggelig, rolig
Hærskarernes højlovet Gud!
Højpriset vorde Gud af dig
A B C
I
I Jesus søger jeg min fred
I trofast, inderlig forening
I østen stiger op den gyldne morgen
Igennem nat og trængsel
Ingen højhed, ingen ære
Isra'ls Vogter, du betrygge
A B C
J
Jeg er så lykkelig hos Gud
Jeg finder intet sted på jord
Jeg går i fare, hvor jeg går
Jeg i nøden ej forsagt vil være
Jeg kommer for din nådes dør
Jeg livets gode dage
Jeg med mit hus, jeg er bered
Jeg ser dig, søde Lam, at stå
Jeg tror, og derfor siger jeg
Jeg ved, at salig vil jeg blive
Jeg ved du lever, Jesus Krist!
Jeg vil mig Herren love
Jesus, du min fred
Jesus, Jesus, Jesus sigter
Jesus lever, og jeg med
Jesus, mit liv!
A B C
K
Kender du den livsens kilde?
Klynke og klage
Kristus, som i dødens dale
Kun Gud er stor
A B C
L
Lad andre mættes ved den lyst
Lad din nåde på os regne
Lad mig på den grund med fasthed bygge
Lad min sang på tonens vinge
Livets Ord, du rene kilde
Lover Herren, han er nær
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Lyksalig den, som ydmygt tror
A B C
M
Mangen gang i glædesstunden
Menneskenes Frelser!
Min første følelse og pligt
Min Herre Gud, hvis gode hånd
Min Jesus han er min
Min længsel, al min lyst er Gud
Min skæbne står i Jesu hånd
Mit hjerte altid vanker
Mit hjerte slår med glade slag
A B C
N
Nu hjertelig mig længes
Nu rinder solen op
Når klokken slår for sidste gang
A B C
O
O du Fader for os alle
O du, som er min sjæl så kær
O du, som lyset bringer
O du, som os velsigner
O Faderhånd, som mig så trofast førte
O Gud! du som mig livet
O Gud, min Gud!
O Gud, min Gud, sådan som dig
O Gud, min Gud! ved hvem jeg er i live
O Gud min kære Fader hør!
O Gud, mit ønske ej
O helt som undertvang al død
O Jesus Krist! jeg takker dig
O Jesus Kristus, frelser kær
O Jesus, troens øjemed
O kom, du Gud for sandhed
O, lykkeligt det hjerte
O, min sjæl, den er så tom
O min sjæl! sig hvorpå grunder
O måtte jeg kun her i live
O salig fryd, vor Jesus er opstanden
O sjæl! vær stille i din Gud
O sjælehyrde, Gud og mand
O tag det hen, du gode Gud
O tanke! som oplive må
O vid, det er ej vanskeligt
Om salighed og glæde
Op, al den ting, som Gud har gjort
Op, tillav dig!
A B C
P
Priser genløste vor Gud! vor frelsning han fuldendte!
På Gud og ej på min forstand
På himlen skyer trække
På Jerusalem det ny
A B C
R
Rask tiden flyer, og snart du stander
Rind nu op i Jesu navn
A B C
S
Se, alt vintren er forgangen
Se dog, hvor den gode Fader
Sig, hvo er dog den Hyrde god
Sjælens hjemstavn er i himlen
Skal din fordærvet sjæl til hellig dyd forfremmes
Skønne jord, du rige klode
Slet kan os verden kun betrygge
Som den gyldne sol frembryder
Sorrig og elendighed
Sorrig og glæde de vandre til hobe
Spørg mig ikke, hvi jeg sørger
Stakkels barn, i sorgens nat
Stem op en sang om døden
Stille er min sjæl til Gud
Stille, kærligt ved dit rige hjerte
Synes det i kors og pine
Strålende i lyse zoner
Så håber jeg med stadigt mod
Så kom, forønskde dødens stund - Dog for min Jesu kærlighed
A B C
T
Til den stund vi ret os glæde
Til ende året haster
Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
Tit bliver livet øde
Tit klager du, hvor tungt det er
Troens Ånd, som giver styrke
Tungsindige, hvi er dit hjerte
Tålmodighed behøves
A B C
U
Under dine vingers skygge
A B C
V
Vandrer mellem liv og død
Ved graven stå vi stille
Vel brænder sjælevunden
Vel os, vor Fader har os kær
Ven, drag ud til Herrens ære
Vend dog om, o kom tilbage
Vi have, ført af Herrens hånd
Vig fra mig, onde frister!
Vi takke dig, vor Frelser kær
Vor Herres Jesu mindefest
Vorherre kender sine
Vær selv, o Gud, min støttestav
A B C
Ø
Øde var og tyst og stille
Ønske på ønske i hjertet opstiger
A B C
Å
Årsag har I vel at fryde
A B C