Christ My Song-Logo
Hymn score of: Te vergeefs, o mens, is al uw streven - Rust in God (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 144

Te vergeefs, o mens, is al uw streven - Rust in God
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Rust in God.

1. Te vergeefs, o mens, is al uw streven:
  uit u zelv' put gij geen licht, noch vreugd;
keer u tot de Bronwel van uw leven,
  tot uw' God, die u alleen verheugt.
Bij Hem is uw leven aangevangen:
tot Hem richte zich uw zielsverlangen!
  Nergens vindt uw ziel de ruste weer
  dan in Hem, uw' Schepper en uw' Heer! PDF - Midi

2. Maar helaas! gij durft tot Hem niet vluchten,
  want de zonde scheidt u van Hem af? ... .
Mensenkind, houd op met moedloos zuchten:
  zie, hoe God Zijn' Een'ge voor u gaf!
Uw Verlosser draagt u vol erbarmen
tot den Vader, in Zijn machtige armen,
  door zijn' dood wierp Hij de scheidsmuur neer,
  en, verzoend, brengt Hij tot God u weer.

3. Zie, zo gaf uw Schepper u het leven,
  en uw Heer biedt het opnieuw u aan;
en nog meer wil u de Vader geven:
  ook een trouwen Leidsman op uw paân,
zijnen Heilgen Geest, den Geest der waarheid,
Die aan 't harte rust en licht en klaarheid,
  kracht en lust tot al wat goed is, geeft,
  en u leert, hoe lief uw God u heeft!

4. En zo zijt gij tot de Levensbronne
  omgekeerd, en weer teruggebracht,
en zo straalt een eeuw'ge Vreugdezonne
  hel u toe in 's levens donkren nacht.
Zo komt gij den God der liefde nader,
zo komt gij tehuis bij uwen Vader,
  zo geniet ge, in 's werelds ijdelheid,
  reeds de hoop der eeuw'ge zaligheid.

5. Daarom, zoekt gij rust, o zoek ze nimmer
  in de wereld of in 't eigen hart;
zulk een zoeken, mensenkind, is immer
  voorboô van teleurgestelde smart.
Zulk een zoeken brengt vermoeidheid mede;
maar baart dan vermoeidheid rust en vrede?
  Denkt gij dat een mens, van 't zoeken moê,
  rust, al drukt de slaap zijn oogleên toe?

6. Leg een kind in 't wiegje, in dons en veder,
  wieg 't in slaap, al zingend, moê gekust;
maar leg 't eens aan moeders boezem neder,
  en zie dan, of 't daar niet beter rust!
Waar het d' eersten levensdrank mocht smaken,
daar wil 't rusten, daarnaar blijft het haken ...
  Ziele, keer u tot uw' God en Heer,
  Hij alleen geeft rust en vrede u weer!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 199-201.
Translated from the German Aus dir selber strebst du nur vergebens - Ruhe in Gott
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi