Christ My Song-Logo
Title page of Torsten Lundberg's Psaltare och Harpa, Andliga Harposånger af Carl Johann Philipp Spitta.

Torsten Lundberg

Torsten Lundberg (1871-1939) has translated (=tr) many of Carl Johann Philipp Spitta's Christian hymns from German into Swedish. 104 of his fine translations you may find here:

l A l B l D l E l F l G l H l I l J l K l L l M l N l O l P l R l S l U l V l Ä l

A
Ack, drag din hand ej bort från mig! - Drag din hand ej bort från mig! (tr)
Ack, Herre, vad har hänt - Tillbakagång (tr)
Ande, full av liv och styrka - Fädernas Ande (tr)
Av dig själv du fåfängt lyckan söker - Vilan i Gud (tr)
A B C
B
Behåll hos mig båd' lust och kraft att söka - Plantan, av Gud planterad? (tr)
Bliv hos honom! Se hans hjärta - Förbliv i mig! (tr)
Blott en sorg det finnes - Den sorg, som man icke ångrar (tr)
A B C
D
De sina Herren känner - Herren känner de sina (tr)
Den blev mig ej beskärd - Kallelse till uppbrott (tr)
Den gyllne morgonsol i öster flammar - Om morgonen (tr)
Den mörka natten viker - Soluppgången av höjden (tr)
Det sjungs en sång, den sjungs av bruden - Sångernas sång (tr)
Det skrivet står, i forna dar - Samlingssång (tr)
Det är visst ändå ej så svårt - Guds bud äro icke tunga (tr)
Dig, o Gud, ske tack och ära! - Tack för gudomlig skickelse (tr)
Dit hän jag trår vid veckans slut - Andakt (tr)
Du, som Israel bevarar - Herrens omvårdnad (tr)
Du, som jag haft och haver kär - Efter den heliga nattvarden (tr)
A B C
E
Ej för min skull fällen tårar - Gråten icke över mig! (tr)
Ej i världens ångest vill jag klaga - Pilgrimssång (tr)
En fridens ängel stilla - Tålamod (tr)
En gång min sista timma slår - Kristus har nederslagit dödens välde (tr)
En rikedom förutan like - En kristens lycka (tr)
Ett tåligt sinne kräves visst - Korset (tr)
A B C
F
Frälsare för alla! - Syndares Frälsare (tr)
Fröjden eder uti Herran - Fröjden eder (Lundberg) (tr)
Från Oljeberget skallar - Herrens tårar (tr)
Förstår du rätt din smärta - Förstår du dig själv? (tr)
A B C
G
Glädjens åt de fagra marker - Naturens skönhet (tr)
Guds ord jag tror och glad utsår - Jag tror (tr)
Gör du i Gud ditt verk, och du skall vinna - Arbetet i Herren (tr)
A B C
H
Hans röst jag hör och följer - Herren är min Herde (tr)
Herre, du, som utan like - För nattvardsungdom (tr)
Hur blir oss då, när Gud oss äntligt låter - Fröjdernas morgon (tr)
Hur skall jag väl den känsla kalla - I skolen fröjda eder med outsäglig glädje (tr)
Hurtigt börjat, hälften vunnet! - Till dagens gärning (tr)
Här stå vi tysta alla - Vid graven (tr)
A B C
I
I den natt, då du förråddes - Söka och finna (tr)
I världen är så mörkt och kallt - Min själ är stilla inför Gud (tr)
A B C
J
Jag och mitt hus, vi vilja visst - Jag och mitt hus (tr)
Jag tar emot, vad du beskär - Jag är din (tr)
Jag tänker dag och stunder - Glädje i Guds skapelse (tr)
Jag vet, på vem jag tror och hoppas - Jag vet på vem jag tror (tr)
Jag vill din lycka prisa - Herrens tjänare (tr)
Jag älskar kvällens andaktstimma - Husandaktens välsignelse (tr)
A B C
K
Klaga ej, mitt sorgsna barn - Nattens tröst (tr)
A B C
L
Livets ord, du rena källa - Livets ord (tr)
Låg ej vägen mörk och öde - Upp, psaltare och harpa! (tr)
Låt mig på den fasta grunden vila - Fast i tron, rik på kärlek (tr)
A B C
M
Mig är en arvelott förunnad - Den ljuvliga lotten (tr)
Min Herre Gud, din trogna hand - Sköt ditt ämbete redligt! (tr)
Mörk är vår levnad ofta - Den torra tiden (tr)
Mången fröjd åt dem, som lida - Hav tröst! (tr)
A B C
N
Nu andaktstimmen inne är - Min Gud (tr)
Nu sjunker sol så stilla - Aftonandakt (tr)
Nu sjunker solen i det blå - God natt! (tr)
Nu vilja vi ej gråta - Farväl (tr)
Nu är vinterns tid förgången - Vårens under (tr)
A B C
O
O, du som oss välsignat - Välsignelsen (tr)
O, fadershand, som hittills mig ledsagat - Fader, Son och Ande (tr)
O, Gud, du min Fader god - Giv mig ditt hjärta (tr)
O, Herre, lär mig dina rätter! - Längtan (tr)
O jag längtar att få komma - Du har det eviga livets ord (tr)
O, kom, all sannings anda - Pingst (tr)
O, vilka plågor dig förtära! - Herrens tålamod (tr)
A B C
P
Pröva mig, min Gud - Självprövning inför Guds ansikte (tr)
A B C
R
Re'n solen har stigit i öster så skön - Söndagsmorgon (tr)
Rik välsignelse från Herran - Hednamissionärerna (tr)
A B C
S
Se, ljuset strålar åter opp - Efter bedrövelsen (tr)
Se, tiden flyr. Alltmera nalkas - Vi haven I fåfängligheten kär? (tr)
Sen, o sen Guds kärlek varma! - Sen, vilken kärlek! (tr)
Sjung stilla! Sjung om döden - Sången om döden (tr)
Snart är dagen all. Men du, o Herre - Mot aftonen (tr)
Som barn du skall en gång få vinna - Det goda namnet (tr)
Som moln, när det sig skockar - I mörka stunder (tr)
Spörj mig icke, vad jag saknar? - Min själ törstar efter Gud (tr)
Stilla vid ditt kärleksrika hjärta - Tröst i Jesu kärlek (tr)
Strö ut kvistar! Bred ut kläder - Han står mitt ibland eder (tr)
Säg mig, du fagra lilja - Skåden liljorna på marken! (tr)
Sällt är det hus, där dig man mottar gärna - I dag har Frälsning vederfarits detta hus (tr)
Så tag, o Gud, vad dig tillhör! - Vid ett kärt barns död (tr)
A B C
U
Upp, psaltare och harpoton! - Jag vill lova Herren alltid (tr)
Uti världens larm och brus - Hemlängtan (tr)
A B C
V
Vad är, min broder, världens lycka? - Världens fåfänglighet (tr)
Varann vi funno, du och jag - Ett gott fynd (tr)
Varför kiva vi på vägen - Enighet (tr)
Vem är den sig så förbarmar - Kristi fullhet (tr)
Vi kunna ej förtiga - Trons liv (tr)
Vi tacka dig för tid, som gått - Tack och bön (tr)
Vi äro hans i livet och i döden - Vi äro hans (tr)
Vid dig, Jesu, vill jag bliva - Jag förbliver städse vid dig (tr)
Vilken är den stora staden? - Guds stad (tr)
Vill du din Herre vara trogen - Troheten i det lilla (tr)
Vintern ren till våra bygder hunnit - Om vintern (tr)
Väl oss, att Fadren är oss huld - Fadern själv har eder kära (tr)
Vänden åter! Vänden åter! - Vänden åter! (tr)
Värdes, Jesu, mig allt bättre lära - Skicken eder efter tiden! (tr)
Vår blick, o Jesu, till dig går - Jag skall icke lämna eder faderlösa (tr)
Vår umgängelse är icke - Vår umgängelse är i himmelen (tr)
Vår vän till uppbrott redo står - Hemfärd (tr)
Vårsol, vandra fram din bana - Påsk (tr)
A B C
Ä
Ännu ej min stund är inne - Min stund är ännu icke kommen (tr)
Är det längtan stor - Före den heliga nattvarden (tr)
Är ock stigen mörk och lång - Uppmuntran (tr)
A B C