Christ My Song-Logo
Hymn score of: Wat beweegt mijn hart? - Voor het Avondmaal (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1493

Wat beweegt mijn hart? - Voor het Avondmaal
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Voor het Avondmaal.

1. Wat beweegt mijn hart?
    Is het vreugde of smart?
Nu op nieuw de schaar der vromen
tot den heilgen dis mag komen,
    Hem, die 't Leven is,
    ter gedachtenis! PDF - Midi

2. Zie ik op mij zelv',
    hoe ik dieper delv',
des te droever zielewonden,
des te zwarter, bozer zonden,
    schuldbesef, o Heer!
    drukt mijn ziele neer.

3. Moest ik, Heiland, thans
    in der reinheid glans
voor Uw aangezicht verschijnen,
hoe zou al mijn hoop verkwijnen,
    ach, met droef geween
    ging ik ledig heen.

4. Maar 'k zie op tot U,
    en 't vertroost me ook nu,
dat Ge aan zondaren het leven
uit genade wilt hergeven,
    dat Gij eindloos goed
    mij ook hier ontmoet.

5. Heerlijk spreekt deez' dis
    van vergiffenis.
Om mij in 't geloof te sterken
dat Gij, Heer, mijn heil wilt werken,
    geeft Gij – welk een goed! –
    mij Uw vlees en bloed.

6. O hoe sterkt en laaft
    wat Gij gunstrijk gaaft:
mijne zonde brengt mij rouwe,
maar 'k verheug mij in Uw trouwe,
    dankend zit ik neer,
    U gedenkend, Heer!

7. Gastheer, vol genâ,
    sla mij vriendlijk gâ,
laat mij diep mijn schuld bewenen,
maar wil me Uw genâ verlenen,
    en vervul mijn hart
    met Uw vreugd, na smart!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 138-139.
Translated from the German Was bewegt mein Herz - Vor dem heiligen Abendmahle of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi