Christ My Song-Logo
Hymn score of: Heer! des daags vermoeinis en bezwaren - Des avonds (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 247

Heer! des daags vermoeinis en bezwaren - Des avonds
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Des avonds.

1. Heer! des daags vermoeinis en bezwaren
  vielen mij door Uw nabijheid licht;
laat mij ook in 't avonduur niet varen,
  nu het licht voor somber duister zwicht;
Gij, die mij deez' dag mijn' last hielpt dragen,
  sta mij, ook nu de avond valt, ter zij;
Gij, die me onder 't moeilijk werk woudt schragen,
  wees mij, ook in 't uur der rust, nabij! PDF - Midi

2. Niemand dreigt thans mijne rust te storen,
  't klein vertrekje is eenzaam, vredig, stil;
thans kan ik oplettend naar U horen,
  naar Uw woord en liefderijken wil.
Heer, o spreek mij toe een' avondzegen!
  Want Uw woord heeft zegenende kracht:
't is een milde, koelende avondregen
  voor het hart, dat naar verkwikking smacht.

3. Zonder U kruipt de avond langzaam henen,
  laat mij koud en neergedrukt van geest,
doch met U is hij te ras verdwenen
  dunkt hij mij en blij en heerlijk feest.
Wat mij kwelle, wroeging, angst of rouwe,
  Gij geeft vrede aan 't fel geschokt gemoed;
als ik U aan 't eind des daags aanschouwe,
  maakt dát eind mij álles, álles goed!

4. Kom dan, Heer en Meester van mijn leven,
  na des daags beslommring en verdriet,
kom mij troost en kalmte en vrede geven,
  rijke gast, versmaad mijn woning niet!
Kom me ontheffen van der zonde kluister,
  die mijn zwak en machtloos pogen tart;
kom me in 't eind, in 't nachtelijke duister,
  ruste schenken aan Uw liefdrijk hart.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 216-217.
Translated from the German Herr, des Tages Mühen und Beschwerden - Am Abend
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi