Christ My Song-Logo
Hymn score of: Tot God is mijne ziele stil - Mijne ziele is stil tot God (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 131

Tot God is mijne ziele stil - Mijne ziele is stil tot God
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Mijne ziele is stil tot God.

1. Tot God is mijne ziele stil
  en houdt dus op met klagen.
Hij doe met mij, gelijk Hij wil,
  in al mijn levensdagen.
Hij is de Heer, ik ben zijn knecht,
en wat Hij doet, is goed en recht,
  Zijn weg is Liefde en Waarheid. PDF - Midi

2. 't Valt zwaar, wanneer men God niet kent,
  in onspoed niet te vrezen,
en, aan Zijn goedheid niet gewend,
  gerust en stil te wezen;
te bouwen op Zijn liefde en macht,
wanneer Zijn wegen voor ons nacht
  en onbegrijplijk worden.

3. Dan zucht men vaak: waarom, o Heer,
  die tegenheên op aarde?
En klaagt, waarom zo menig keer
  zich smart aan smarte paarde;
en mort: waarom die ramp, o God!
Ik had toch wel een beter lot
  verdiend, dan 'k nu moet lijden!

4. Zo spreekt men – en de Heer zwijgt stil,
  tot de uitkomst doet bemerken,
hoe goed Hij is, in wat Hij wil,
  hoe wijs in al Zijn werken;
als dan voor ons Zijn ure slaat,
dan kleurt beschaamdheid ons gelaat,
  en onze mond moet zwijgen.

5. Daarom, mijn ziel! wees altoos stil,
  berust in Gods regeren,
als Hij u leidt naar Zijnen wil,
  en niet naar uw begeren! –
En, als Hij dan verlossing zond,
zo open gij verheugd den mond
  om uwen God te danken!

6. Dan zult ge u, na kortstondig wee,
  met hart en ziel verblijden,
dat ge onderworpen en gedwee
  en stil waart in het lijden.
En eindlijk zult ge in de eeuwigheid,
in ongestoorde zaligheid,
  luid jublen tot Gods ere!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 197-198.
Translated from the German Zu Gott ist meine Seele still - Meine Seele ist still zu Gott
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi