Christ My Song-Logo
Hymn score of: Christus, die in 's werelds duister - De verschijning van Christus (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 145

Christus, die in 's werelds duister - De verschijning van Christus
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De verschijning van Christus.

1. Christus, die in 's werelds duister,
  als een licht schijnt in den nacht,
'k zocht U in den glans en luister
  van Herodes' koningspracht;
doch ik vond slechts ijdle vreugde,
  schijngenot, vermengd met smart,
niets wat waarlijk mij verheugde,
  en geen vrede voor mijn hart. PDF - Midi

2. Ook hij men'gen schriftgeleerde
  zocht ik, maar vergeefs, het licht,
want de star, wier glans 'k begeerde,
  bleef bedekt voor hun gezicht.
Ach, zij waren als de blinden,
  welker oog het licht niet ziet:
wat ik ook bij hen mocht vinden,
  mijn' Verlosser vond ik niet.

3. Naar den tempel ging ik henen,
  licht en offerdienst trok me aan,
alles sprak er van dien Éénen,
  maar mijn hart bleef onvoldaan.
'k Zocht vergeefs den Vorst des levens
  binnen u, Jeruzalem,
en bedroefd, maar hoopvol tevens
  toog ik heen naar Bethlehem!

4. 't Was daar ledig en verlaten,
  eenzaam dwaalde ik er in 't rond;
niemand op de stille straten
  wist, waar zich de Heer bevond;
maar daar schoot een star haar stralen
  uit den hogen op mij neer:
'k had niet langer om te dwalen,
  bij haar' glans vond ik den Heer!

5. Zoek ook gij, dan zult gij vinden;
  word niet haastig moede en mat!
Ieder van Gods welbeminden
  vindt aan 't eind dien grootsten schat.
Blijf vertrouwend God verbeiden,
  ook als 't donker worden mocht:
Jakobs sterre zal u leiden
  naar Hem, dien uw ziele zocht!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 59-61.
Translated from the German Der du in der Nacht des Todes - Erscheinung Christi
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi