Christ My Song-Logo
Hymn score of: Trek, Heer, Uw hand niet van mij af (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1463

Trek, Heer, Uw hand niet van mij af
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Trek, Heer, Uw hand niet van mij af!

1. Trek, Heer, Uw hand niet van mij af,
  in 't strijdperk van dit leven,
waar 'k van de wieg tot aan het graf
  met zwakheid ben omgeven;
    helaas, Uw kind
    is zo gezind
  om van U af te wijken;
    nú hier, dán daar,
    dreigt groot gevaar
  van struiklen en bezwijken. PDF - Midi

2. 'k Heb, o mijn God, door Uw genâ
  den weg des heils gevonden;
met hand en mond mij vroeg en spâ
  aan Uwen dienst verbonden;
    mijn God zijt Gij,
    U wijd ik mij,
  o zalige onderscheiding!
    Alleen, ontzeg
    mij op den weg
  nooit Uw genadeleiding!

3. Gij kent mijn hart; ach! laat mij niet
  mijns harten weg bewandlen:
geef kracht om naar wat Gij gebiedt
  standvastiglijk te handlen.
    Laat mij vol moed
    trots vlees en bloed
  in waarheid voor U leven:
    en door Uw' Geest
    hier onbevreesd
  naar heiligmaking streven.

4. De tijd is slecht; de wereld boos;
  o, laat Uw Geest mij leren,
om van haar strikken, boos en loos,
  gestaag mij af te keren.
    Geef mij beleid,
    om, als zij vleit,
  geen lust tot haar te krijgen;
    en als zij krenkt
    en kwaad bedenkt,
  leer mij geduldig zwijgen.

5. Verlaat mij, niet, o Heer mijn God,
  ga zegenend met mij mede,
bewaar, bij een gelukkig lot,
  mij voor een valsen vrede.
    Gevaar of nood,
    't zij klein of groot,
  kan nimmermeer mij deren,
    zo Gij slechts waakt,
    ter hulp genaakt
  en onheil af wilt weren.

6. Uw woord zij al mijn leven lang
  mijn dagelijkse spijze;
opdat mijn vrolijk lofgezang
  gedurig opwaarts rijze!
    Tot voor den troon
    van Uwen Zoon,
  waar ik genade vinde,
    waar ik met moed,
    rein door Zijn bloed,
  ten strijd mij onderwinde.

7. Trek, Heer, Uw hand niet van mij af,
  leid mij bij iedre schrede;
tot aan, tot in, tot over 't graf,
  dat is mijn vuur'ge bede.
    Breekt 't sterfuur aan,
    aan 't eind der baan,
  'k beveel mij in Uw handen,
    opdat ik, Heer,
    in hoger sfeer,
  volzalig aan moog' landen!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 202-205.
Translated from the German Zieh deine Hand nicht von mir ab
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi