Christ My Song-Logo
Hymn score of: Stil en eenzaam was 't voordezen - Waak op, gij luit en harp! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1467

Stil en eenzaam was 't voordezen - Waak op, gij luit en harp!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Waak op, gij luit en harp!

1. Stil en eenzaam was 't voordezen
  op den weg naar Kanaän;
zelden slechts, met angst en vrezen,
  toog daarheen een enkel man,
die door elk werd uitgefloten,
  en bedreigd met oog en hand.
Ach! versperd en afgesloten
  scheen de weg naar 't Heilig Land. PDF - Midi

2. Wel vergaten Sions vromen
  nimmer hun geliefde stad,
maar aan Babels waterstromen
  weenden ze om hun vroegren schat.
Aan de sombre wilgen hingen
  zij hun' harp, en speelden niet:
wie kon onder vreemden zingen
  Sions Godgewijde lied?

3. Met het hoofd terneergebogen,
  't hart vervuld van bittren rouw,
en met tranen in hunne ogen,
  spraken ze over 't Godsgebouw,
dat op schandelijke wijze
  door de heidnen werd vertreên ...
totdat God, Zijn' naam ten prijze,
  uitkomst gaf na bang geween.

4. Van de bergen daalden neder
  vrede-boden in het dal.
Overal keert leven weder
  en rijst vrolijk lofgeschal.
Dor- en doodsheid zijn verdwenen:
  't volk des Heren, vrij gekocht,
trekt met vreugd naar Sion henen,
  en voert mee, wie weiflen mocht.

5. Ja, Jehova heeft gesproken!
  Door Zijn alvermogend woord
zijn de boeien ons verbroken:
  wij verlaten 't ballings-oord.
Na zoveel beproevings-jaren
  is het God, die hulpe biedt:
grijpt de harpen, spant de snaren!
  Juicht en zingt een vreugdelied!

6. God, mijn Schepper en mijn Vader,
  mijn Verlosser en mijn Heer!
Luit en harp klinkt nu te gader
  Uwen heilgen Naam ter eer!
Laat ook mij Uw grootheid zingen
  en aan Uwe trouwe hand
vrolijk zingend voorwaarts dringen
  naar mijn dierbaar Vaderland!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 15-17.
Translated from the German Jüngst war's öde, niemals öder - Auf! Psalter und Harfe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi