Christ My Song-Logo
Hymn score of: Heer, mocht ik zonder tegenstreven - Een wens der ziel (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1468

Heer, mocht ik zonder tegenstreven - Een wens der ziel
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Een wens der ziel.

1. Heer, mocht ik zonder tegenstreven
  den weg van Uw geboden gaan,
ach kleefde ik toch in heel mijn leven
  met allen ernst Uw wetten aan!
    Viel mij het volgen van een' plicht,
    dien Gij mij oplegt, immer licht! PDF - Midi

2. Dat ieder woord, door U gesproken,
  mij boven alles dierbaar scheen,
dat ik wat daarmee niet kan stroken,
  verwierp, als nutteloze reên,
    dat ik bij alles bad en dacht;
    Heer! wat wilt Hij, dat ik betracht?

3. Dat mij Uw woord ten licht en baken,
  ten gids en noordster begeleid',
en 't rechte doel mij doe genaken
  in iedere aangelegenheid.
    Dat ik nooit aarzlend vroeg: waarheen?
    als Gij den weg wijst voor mijn schreên!

4. Och, dat ik op Uw woord vertrouwde,
  en aan Uw woord gehoorzaam waar',
dat 'k nooit op eigen wijsheid bouwde,
  en, schijnt Uw wet gestreng en zwaar
    dat ik, hoe zwak en krachteloos,
    toch steeds Uw woord ten regel koos!

5. Dan waar' mijn leven waarlijk leven,
  geen mengeling van kwaad en goed,
niet meer der zonde prijs gegeven,
  noch 't overleg van vlees en bloed;
    dan leefde ik, door Uw' dienst verheugd,
    in ware vrijheid, vrede en vreugd.

6. O, wil mij iedren plicht verlichten
  door d' invloed van Uw' goeden Geest;
en wil Gij zelf mijn schreden richten
  op 't pad, dat Gij mij gunstrijk weest,
    want Uwe rechten zijn, o Heer!
    mijns levens heil en steun en eer.

7. Laat Uw genâ verzoening geven,
  waar 't heilig recht die eist en vraagt;
laat mij gehoorzaam voor U leven;
  niet wijl mijn hart van vrees versaagt,
    maar wijl 't op Uw genade bouwt
    en dus uit liefde Uw wetten houdt!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 168-170.
Translated from the German O dass mein Leben deine Rechte - Sehnsucht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi