Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vänden åter! Vänden åter! - Vänden åter! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1470

Vänden åter! Vänden åter! - Vänden åter!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Vänden åter!

Botdagen.

1. Vänden åter! Vänden åter!
  Skyndsamt från en farlig färd!
Om det än sig göra låter,
  vänden om från synd och flärd!
Upp och till hans möte hasta,
som ej någon vill bortkasta!
  Hör, han ropar långtifrån.
Re'n han öppnat fadersfamnen.
Ser du icke trygga hamnen?
  Kom och bliv hos mig, min son! PDF - Midi

2. O, vänd om från världens villa,
  från dess buller, jäkt och larm!
Hejda dig och blicka stilla
  in uti din egen barm!
Måste du ej därvid fasa,
när du ser de lustar rasa? –
  Stilla blott! På avstånd hör!
Lyss! Det är Guds andes maning.
Märk! Han re'n på dig har spaning.
  Upp, min vän, dig redo gör!

3. O, vänd om, du vilsefarne,
  sargad svårt av törnesnår!
Om ej förr, vid korset klarne
  blicken för den väg du går!
Ut han breder sina armar,
som så gärna sig förbarmar.
  Frukta icke! O, vänd om!
Hör, hur från hans läppar strömma:
All din skuld jag lovar glömma.
  Skynda! Skynda! Broder, kom!

4. Käre broder, o, vänd åter!
  Lär dig bliva from och god!
Gud fullkomligt allt förlåter,
  skänker hopp och tålamod.
Trygg du vid hans barm kan vila,
låta svårmodstanken ila.
  Gör han dig ej skär och ren?
Helar han ej såren dina?
Låt ej dagarne förrinna!
  Skynda, käre, var ej sen!

5. Låt ej längre dig förvirra!
  Vänd till hemmet snart igen!
Ej på syndens stigar irra,
  bländad av ett fagert sken!
Träd från mörkret ut i ljuset,
kom till frid från sinnesruset,
  kom till liv från köld och död!
Och när alla dimmor vikit,
skall till sist i himmelriket
  visst förgå all sorg och nöd.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 39-40.
Translated from the German Kehre wieder, kehre wieder - Kehre wieder!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi