Christ My Song-Logo
Hymn score of: Keer toch weder, keer toch weder! - Keer weder! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1470

Keer toch weder, keer toch weder! - Keer weder!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Keer weder!

1. Keer toch weder, keer toch weder!
  Zondaar, wie gij zijn moogt, keer!
Werp u vol berouw terneder
  voor uw' Heiland en uw' Heer!
Met uw schulden moogt gij komen;
liefdrijk wordt gij aangenomen.
Zie! Hij wenkt u: eeuwig leven
  is wat u Zijn liefde biedt:
alles wil Hij u vergeven:
  keer dan weder, toef dan niet! PDF - Midi

2. Keer toch weer uit 's werelds zwoegen
  tot de rust der eenzaamheid,
waar een nieuw, een rein genoegen,
  geestelijk genot u beidt.
Waar geen stormen 't hart beroeren,
waar geen driften krijg meer voeren,
waar het liefderijk vermanen
  van den Heilgen Geest u leert,
en gij, onder vreugdetranen,
  trouw aan Jezus Christus zweert.

3. Keer toch weder, o verdwaalde,
  God wil helen al uw smart,
en biedt elk, hoe hij ook faalde,
  ruste voor het zondig hart.
Zie op Hem, die vol erbarmen
met zijn wijd-geopende armen
voor u aan het kruis wou hangen –
  keer toch weder, vrees toch niet,
dat Hij u niet zou ontvangen,
  daar Hij al Zijn liefde u biedt!

4. Keer toch weder! een nieuw leven
  stort Zijn grote liefde u in.
Hij, die alles wil vergeven,
  is zo rijk aan zondaarsmin.
Met wat onspoed gij moogt kampen,
Hij biedt troost voor alle rampen;
Hij alleen kan tranen drogen;
  Hij stilt honger; Hij lest dorst.
Vestig dan op Hem uwe ogen,
  werp u aan Zijn liefdeborst!

5. Keer toch weder, zonder dralen,
  daar, waar heilge liefde u beidt,
keer u na al 't rustloos dwalen
  tot een eeuw'ge zaligheid!
Keer van 't duister tot de klaarheid,
van de leugen tot de waarheid,
van den dood terug in 't leven!
  Sluit met Jezus een verbond!
Wat Hij heden u wil geven,
  neem dat heden aan, – terstond!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 156-158.
Translated from the German Kehre wieder, kehre wieder - Kehre wieder!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi