Christ My Song-Logo
Hymn score of: Een heerlijk lot is ons beschoren - Het kostelijk erfdeel (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1476

Een heerlijk lot is ons beschoren - Het kostelijk erfdeel
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Het kostelijk erfdeel.

1. Een heerlijk lot is ons beschoren,
  een kostlijk erfdeel ons vergund:
doet dus den lof des Heren horen,
  gij allen die Hem loven kunt:
    uit liefde, die geen tong vermeldt,
    heeft Hij ons tot zijn volk geteld. PDF - Midi

2. Hij heeft zich onzer aangenomen,
  diep met ons treurig lot begaan;
daar wij tot Hem niet konden komen,
  nam Hij het kleed der mensheid aan;
    uit liefde, Godlijk groot en teer,
    daald' Hij in onze ellenden neer.

3. Geen spoor was meer bij ons te ontdekken
  van ware deugd en heiligheid;
neen, slechts ellende en donkre vlekken
  van zonde en van verdorvenheid;
    ach, niemand, die in zulk een' nood
    ons bijstand of verlossing bood.

4. Met onzen zwaren val bewogen,
  kwam Hij ter hulp in onzen nood;
en gaf, uit louter mededogen
  zichzelven voor ons in den dood.
    Die liefde, zonder perk of peil,
    schenkt ons, rampzaal'gen, eeuwig heil.

5. O Heer, wij nietig stof der aarde,
  hoe melden wij uw liefdedaân!
Het heil, dat ons uw offer baarde,
  wij staren 't vol verbazing aan.
    Gij, eind'loos rijk aan liefde en macht,
    hebt ons tot God teruggebracht.

6. Wij wachten niets dan heil en zegen
  uit Uwe liefderijke hand,
en gaan getroost de donkre wegen
  van 't somber aardse vreemlingsland,
    als kindren hier, als erven daar,
    waar Ge ons vereent met de englenschaar.

7. Dit heerlijk lot is ons beschoren,
  dit kostlijk erfdeel ons bereid;
dies doen wij gaarne aan allen horen
  Uw milde mededeelzaamheid,
    en prijzen hun Uw gaven aan,
    die iedereen ten dienste staan.

8. Het grieft ons diep, dat zij U derven;
  nog dieper, dat zij U versmaân;
en, daar zij schatten konden erven,
  in armoe door het leven gaan. –
    O armen, waarom komt gij niet,
    daar Jezus u Zijn' rijkdom biedt?

Johannes Riemens, Luit en Harp, 79-81.
Translated from the German Ein lieblich Los ist uns gefallen - Das liebliche Los
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi