Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Jezus, Levenszonne - Leven en zaligheid in Jezus Christus (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1477

O Jezus, Levenszonne - Leven en zaligheid in Jezus Christus
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Leven en zaligheid in Jezus Christus.

1. O Jezus, Levenszonne,
  voor wie al 't duister vliedt,
o Jezus, Levensbronne,
  die zoveel heils ons biedt:
wat wissele of wat kere,
  Gij blijft mijn hoogste schat!
Hoe onuitspreeklijk, Here,
  hebt Gij ons liefgehad! PDF - Midi

2. Een stemme klinkt daarbinnen
  in 't diepst van mijn gemoed:
Hem moet gij eeuwig minnen
  als 't allerhoogste Goed!
Waar' mij schier niets gebleven
  van aardse vreugde of eer,
'k zou nog het laatste geven
  voor Uwe liefde, o Heer!

3. Niets is op heel deze aarde
  zo heerlijk en zo groot,
niets heeft zo hoge waarde
  als dit gewenst kleinood.
'k Mis rijkdom, schatten, ere,
  en al wat niet beklijft,
gewillig voor den Here,
  zo slechts zijn liefd' mij blijft.

4. Daar is voor mij geen leven,
  geen kracht, die leven geeft,
zo Gij 't mij niet wilt geven,
  zo Gij niet in mij leeft.
Daar is voor mij geen sterven,
  zo Gij slechts bij mij zijt;
van wat mij zou verderven
  hebt Gij mijn ziel bevrijd.

5. Geen leed kan mij meer drukken;
  want welk een lot mij beid'
niets kan me aan U ontrukken,
  o bron van zaligheid!
Wat mijn geluk mocht storen,
  wat vreugde ook van mij wijk',
blijft Gij mij toebehoren,
  'k ben dan een' vorst te rijk!

6. Is mij reeds hier op aarde
  dit grote heil bereid,
hoe rijst het nog in waarde
  in de eindloze eeuwigheid!
Hoe zalig wordt mijn sterven,
  als ik 't genadeloon
des levens mag beërven
  en de eeuwge gloriekroon!

7. Uw liefde blijve, o Here,
  mijn allerhoogste goed:
geef dat ik ze eeuwig ere!
  O prent mij in 't gemoed,
dat zonder Uwe liefde
  dez' aard mij een woestijn,
een van den storm doorkliefde,
  beroerde zee zou zijn!

8. Maar, nu Gij zo genadig
  mij naar de haven leidt,
en nu Gij zo weldadig
  mij zaligheid bereidt, –
nu zal geen kwaad mij naken,
  neen, 'k zing in U verblijd:
'k zal eeuwig zien en smaken
  hoe naamloos goed Gij zijt!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 76-79.
Translated from the German O Jesu, meine Sonne - Leben und volle Genüge in Jesus
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi