Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ik hoor Uw stem, mijn Herder - De Here is mijn Herder (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1479

Ik hoor Uw stem, mijn Herder - De Here is mijn Herder
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De Here is mijn Herder.

1. Ik hoor Uw stem, mijn Herder,
  en volg U, waar Gij gaat,
en maak getroost, ook verder,
  op Uwe hoede staat.
O laat mij, heel mijn leven,
  op Uwe wegen gaan;
U nimmer wederstreven
  Uw leiding, nooit weerstaan! PDF - Midi

2. Uw stok en staf behoeden
  mij in gevaar en nood;
in grote tegenspoeden
  blijkt Uwe liefde groot.
Gaat mij de kracht begeven,
  en zinkt mijn moed ter neer,
Gij weet mij raad te geven,
  en redt mij keer op keer.

3. Vaak is 't, of mij in lijden
  geen uitzicht tegenlacht,
tot Gij mij wilt verblijden,
  en licht schenkt in den nacht;
vaak doet het leed mij beven
  en sidderen van smart,
tot Gij mij troost wilt geven
  voor mijn beangstigd hart.

4. Vaak moet ik bitter wenen,
  om 't lijden dezer aard
wijl alles om mij henen
  mijn bange ziel bezwaart.
Dan komt Uw woord mij geven
  vertroosting, kracht en lust;
dan vind ik bij U leven
  en zaligheid en rust.

5. Vaak drukken mij mijn zonden
  zo zwaar, zo diep terneer,
dan heelt Gij mijne wonden
  en stilt mijn droefheid, Heer!
Vaak zink ik machtloos neder
  zodat mij 't harte bloedt,
dan wekt me Uw liefde weder
  en schenkt mij nieuwen moed.

6. Wil mij ook voortaan schragen
  door Uwe grote kracht,
mij in Uw armen dragen
  door duisternis en nacht,
mij hulp en troost verlenen,
  als alles mij begeeft,
tot Gij mij voert dáárhenen,
  waar nooit een hart meer beeft.

7. Wellicht slechts luttel dagen
  dan ben ik vrij van kruis;
dan word ik heengedragen
  naar 't heerlijk Vaderhuis.
Daar zal Uw trouwe leiding
  door al mijn angst en pijn,
mij stof en voorbereiding
  voor 't eeuwig feestlied zijn!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 131-133.
Translated from the German Ich höre deine Stimme - Der Herr ist mein Hirt
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi