Christ My Song-Logo
Hymn score of: Laat mij toch, o Heer! gelovig bouwen - Vast in het geloof, rijk in de liefde (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1491

Laat mij toch, o Heer! gelovig bouwen - Vast in het geloof, rijk in de liefde (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Vast in het geloof, rijk in de liefde.

1. Laat mij toch, o Heer! gelovig bouwen
  op Uw woord, als op den besten grond;
laat mij toch de blijmaar vast vertrouwen,
  die Gij ons zo liefderijk verkondt:
Jezus Christus is in 't vlees gekomen,
heeft den last der zonde weggenomen,
  zo geducht, zo onbeschrijfelijk zwaar;
heeft zijn leven in den dood gegeven,
schenkt ons hier reeds 't onverderflijk leven
  door 't geloof, en door aanschouwen daar! PDF - Midi

2. Werk Gij zelf in mij dit vast geloven
  aan het heil, dat Gij ons schenkt, o God!
Laat geen twijfel mij dien schat ontroven,
  noch der mensen blinde hoon en spot.
Laat me, als Petrus, openlijk belijden:
"Gij zijt Christus! wien toch zou 'k mij wijden,
  daar 'k bij U het woord des levens vind!"
Laat me, als Paulus, altijd daarnaar streven,
dat ik door 't geloof in U mocht leven,
  één met U, éénswillend, éénsgezind.

3. Och! ontvonk in mij den gloed dier liefde,
  die U zoekt, en altijd voor U gloeit;
die, schoon ook de pijl der smart mij griefde,
  't harte toch voor eeuwig aan U boeit;
die geen glans der wereld uit kan dooven,
die haar heil, door bidden en gelooven,
  in 't vertrouwen op Uw goedheid vindt;
die geduldig is en stil in 't lijden,
en op U, in vreugde en bange tijden,
  hoopt en bouwt, als een vertrouwend kind.

4. Laat mij zo geheel aan U mij wijden,
  en aan Uwe hand den reisweg gaan,
als een held de zonde en 't kwaad bestrijden,
  en 't gevlei der wereld wederstaan!
Laat mij nooit in eigen deugden roemen,
maar altoos Uw' naam, o Jezus, noemen,
  die de liefde ontsteekt in mijn gemoed.
Laat mij zo geheel op U vertrouwen,
tot de dood eens met een blij aanschouwen
  mijn oprecht geloof verwisslen doet.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 50-52.
Translated from the German Lass mich fest stehn auf dem einen Grunde - Fest im Glauben, reich an Liebe of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi