Christ My Song-Logo
Hymn score of: De zonne keerde tot haar rust - Goeden nacht! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1495

De zonne keerde tot haar rust - Goeden nacht!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Goeden nacht!

1. De zonne keerde tot haar rust:
de schemring heeft haar' glans geblust.
  Alom heeft nu de donkre nacht
  den tijd der ruste meegebracht.
    O God! zie Gij ons gunstrijk aan,
    nu wij ook zelv' ter ruste gaan. PDF - Midi

2. Hoe groot was Uw goedgunstigheid!
Hoe hebt Gij ons gevoed, geleid,
  ons in gevaren trouw behoed,
  en mild verzorgd van alle goed,
    dies looft U in dez' avondstond
    ons aller hart, onz' aller mond.

3. Wat door ons is verkeerd gedaan,
ach, zie het, grote God, niet aan!
  Wij klagen 't U met rouw en smart,
  wij pleiten voor ons huis en hart
    op Christus, onzes Heilands, bloed –
    schenk ons geloofskracht, troost en moed!

4. Verleen ons, God, die 't al beschikt,
een rust, die waarlijk ons verkwikt.
  Noch 's wachters trouwe waakzaamheid,
  noch ook der grendlen vastigheid,
    noch ook een leger, warm en zacht,
    heeft ooit die rust ons aangebracht.

5. Zo Gij ze in 't harte niet gebiedt,
smaakt onze ziel de ruste niet; –
  ze is dan wellicht zo zonder vree,
  als een door storm bewogen zee;
    hoe menig uurtje van den nacht
    werd reeds in onrust doorgebracht!

6. Breng zo ons rustloos hart tot rust,
alsof Ge ons zelf in sluimer sust.
  Dek ons met Uwe goedheid toe,
  en laat ons opstaan weltemoê;
    zo worde U morgen dank gebracht
    voor Uw geschenk: een goeden nacht!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 150-151.
Translated from the German Vollendet hat der Tag die Bahn - Zur guten Nacht of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi