Christ My Song-Logo
Hymn score of: Een pelgrim, aan het eind der baan - Naar huis! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 157

Een pelgrim, aan het eind der baan - Naar huis!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Naar huis!

1. Een pelgrim, aan het eind der baan,
  begeert van hier te scheiden:
't verganklijke is voorbijgegaan,
  het eeuw'ge blijft hij beiden.
Hij is vermoeid en zwak en mat,
en hij begeert, der dagen zat,
  een beter licht te aanschouwen.
Zijn ziele dorst naar U, o God!
Van U wacht hij een heilrijk lot,
  beschaam niet zijn vertrouwen! PDF - Midi

2. Door 't somber doodsdal moet hij thans
  in 't donker henentreden:
o Licht der wereld! wil Uw glans
  doen lichten op zijn schreden!
In 't leven zocht hij Uwe paân:
ga nu ook in den dood vooraan,
  laat hem Uw hulp niet falen.
Gij stondt hem bij in iedren nood
o leid hem thans ook, door den dood,
  naar 's Hemels blijde zalen.

3 O Heil'ge Geest! verzeker hem,
  dat hij is aangenomen
tot zoon, die op zijns Vaders stem
  voor eeuwig thuis mag komen.
Betuig hem, als de zonde kwelt,
en vrees en angst zijn hart beknelt:
  "U is de schuld vergeven!"
En als de doodschrik op hem viel,
spreek dan tot zijn verslagen ziel:
  "Gij sterft niet, gij zult leven!"

4. Vaarwel! zo zeggen wij dan nu,
  daar God u huiswaarts noodde.
Haast ligt het alles achter u,
  wat u bedroeft ten doode.
Straks is de laatste strijd voorbij,
dan zij gij vrij, voor eeuwig vrij
  in 't land van rust en zegen.
Nog eens: vaarwel! Het is volbracht!
Uw morgen komt, en na den nacht
  straalt de eeuw'ge zon u tegen.

5. Uw adem stokt; uw geest snelt heen;
  de banden zijn ontbonden;
ge ontvlucht deze aard, met haar geween,
  haar zorgen en haar zonden;
uw eeuw'ge woning is gereed.
Gij komt te huis: uw pelgrimskleed
  ligt roerloos in onze armen. –
Een beter kleed is u bereid:
het feestkleed der gerechtigheid
  door Goddelijk erbarmen!

6. Daar staan wij nu; gij overwont,
  en wij zijn als geslagen;
waar gij den eindpaal reeds van vondt,
  dat moeten wij nog dragen.
Doch Hij, die tot den laatsten stond
uw toevlucht was, u bijstand zond,
  is trouw voor al zijn vrinden.
Gij gingt ons voor; wij volgen na.
o zalig als wij door genâ
  u boven wedervinden!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 235-237.
Translated from the German Ein Pilger schickt sich an zur Fahrt - Heimgang
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi