Christ My Song-Logo
Hymn score of: O welk een hemels, rein genoegen - De zegen der Christelijke gemeenschap (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 124

O welk een hemels, rein genoegen - De zegen der Christelijke gemeenschap (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De zegen der Christelijke gemeenschap.

1. O welk een hemels, rein genoegen,
  te spreken over U, o Heer!
Gij zelf wilt U dan bij ons voegen,
  Gij zelf daalt in ons midden neer.
Hoe heerlijk wordt Uw naam geprezen;
  hoe broederlijk zijn wij gezind,
hoe staat in aller oog te lezen,
  dat Gij U in den kring bevindt! PDF - Midi

2. Hoe ver moet lage zelfzucht wijken,
  hoe vlieden we ieder ijdel woord;
't gesprek draagt van die stemming blijken,
  en gaat van hart tot harte voort.
Hoeveel heeft ieder mee te delen,
  hoe lieflijk stemmen we overeen,
hoe gaarne waren wij met velen
  vaak langer in dien kring bijeen!

3. Wij vangen dan gedurig weder
  het schoonste der verhalen aan;
wij roemen gaarne luid en teder
  wat onze Heiland heeft gedaan;
hoe Hij ons eerst het harte roerde
  door zoete vreugde of knellend leed;
hoe Hij ons liefdrijk verder voerde,
  en tot op heden niet vergeet.

4. Dán is 't, alsof uit hoger kringen
  de Geest op ons ter neder daalt
met Zijne heilge zegeningen –
  en schoon men ook zij afgedwaald,
schoon men het hoofd vol schaamte bukken
  en nedrig schuld bekennen moet,
die Geest schenkt toch een blij verrukken
  en zaligt door Zijn' vredegroet.

5. Dán, boven 't nietig stof verheven,
  en opgevoerd in hoger sfeer,
vindt men een voorsmaak van het leven,
  dat eens ons beidt bij onzen Heer.
Als ware een nieuw bestaan verkregen,
  gevoelt men nooit gekende kracht;
als wandlaars, op wier pelgrimswegen
  de bangste tochten zijn volbracht.

6. O, Heer, schenk op ons vurig bidden
  ons vaak Uw tegenwoordigheid,
daal zeegnend neder in ons midden,
  houd steeds ons voor Uw komst bereid!
Laat ons hier vaak te zaam vergadren
  Uw Goddelijken naam ten prijs,
totdat Gij ons tot U doet nadren,
  voor goed veréénd, in 't Paradijs!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 143-145.
Translated from the German O welche fromme, schöne Sitte - Segen christlicher Gemeinschaft
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi