Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ik weet, dat ik zal zalig worden - Ik weet, Wien ik gelove! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 125

Ik weet, dat ik zal zalig worden - Ik weet, Wien ik gelove!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Ik weet, Wien ik gelove!

1. Ik weet, dat ik zal zalig worden
  door Jezus Christus, mijnen Heer.
Hij ziet, uit hoger stand en orden,
  als Zaligmaker op mij neer.
    Ja, Heer! Gij schenkt mij zekerheid
    van onverstoorb're zaligheid. PDF - Midi

2. De Vader heeft mij U gegeven,
  dies ben ik van mijn heil gewis;
'k weet dat, naar Zijnen wil, mijn leven
  U boven alles dierbaar is:
    Zijn wil wordt steeds door U gedaan,
    dus zal ik niet verloren gaan.

3. Gij zijt voor mij aan 't kruis gestorven
  en kocht mij met Uw dierbaar bloed,
tot zulk een' prijs door U verworven,
  blijft U mijn ziel een kostlijk goed,
    een kostbaar, duur-verworven pand,
    dat nooit gerukt wordt uit Uw hand.

4. Een' Trooster hebt Gij mij gezonden,
  Uw' en Uws Vaders Heil'gen Geest,
door wien ik vrede heb gevonden,
  die mij ter zaligheid geneest:
    die Geest geleidt mij op mijn schreên,
    en zegt Hij: Ja, Gij zegt niet: Neen!

5. 't Is de eeuw'ge liefde van den Vader,
  het is Uw eigen dierbaar bloed,
en 's Geestes kracht en zegenader,
  die mij vrijmoedig roemen doet;
    dat Gij, o Heer, die mij verblijdt,
    gewis mijn Zaligmaker zijt!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 222-223.
Translated from the German Ich weiß, ich werde selig werden - Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi