Christ My Song-Logo
Hymn score of: 't Loflied zij U toegezongen - Goddelijke leiding (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 128

't Loflied zij U toegezongen - Goddelijke leiding
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Goddelijke leiding.

(In Gods hoede.)

1. 't Loflied zij U toegezongen,
  o mijn Vader en mijn God!
'k Voel mij tot dien lof gedrongen
  door de leiding van mijn lot:
Gij woudt mij lankmoedig dragen,
wijs geleiden, liefd'rijk schragen,
  Gij hebt alles wel gedaan,
  gaarne stem ik 't loflied aan! PDF - Midi

2. Hadt Gij naar mijn dwaze beden
  mij op mijnen weg geleid,
mij behoed voor tegenheden,
  steeds mij aards geluk bereid;
hadt Gij aan mijn ijdel streven
williglijk gehoor gegeven,
  ach, mijn eigenwijze hart
  ware nu vervuld van smart.

3. Hoe toch zouden arme blinden
  in 't verwarrende gewoel
dezer wereld immer vinden
  't rusteloos begeerde doel? –
Wat men najaagt, nooit verkrijgen,
immer zuchten, immer hijgen
  naar een schittrend schijngenot,
  dat is veler treurig lot.

4. Maar wie, zonder tegenstreven,
  zonder morren, nedrig stil,
zich geheel leert overgeven
  aan Uw' heil'gen liefdewil,
hij is veilig en geborgen;
hij kan voortgaan zonder zorgen,
  en erkent, ontroerd, verblijd,
  hoe Gij steeds zijn Leidsman zijt.

5. 'k Blijf dan, in geheel mijn leven
  op U bouwen, grote God!
'k Laat U leiden, nemen, geven,
  en beschikken heel mijn lot.
Sinds ik op Uw Vadertrouwe,
op Uw liefde in Christus bouwe,
  is 't mij altoos wel gegaan:
  U beveel 'k mij verder aan!

6. "In Gods hoede, in Gods hoede!"
  O dat is een heerlijk woord!
In Gods hoede, blij te moede
  zet ik mijne reize voort.
In Gods hoede trouw gedragen,
blijf ik ver van moed'loos klagen;
  in Gods hoede en a Zijn hand
  land ik eens in 't bet're land!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 17-19.
Translated from the German Lob sei dir, mein Gott, gesungen - Lob göttlicher Führung
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi