Christ My Song-Logo
Hymn score of: Geest der vad'ren, Geest der sterkte - De Geest der vaderen (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 134

Geest der vad'ren, Geest der sterkte - De Geest der vaderen
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De Geest der vaderen.

1. Geest der vad'ren, Geest der sterkte,
  der gehoorzaamheid en kracht,
die zoveler heil bewerkte
  en hun 't licht van boven bracht;
die in vorsten en profeten
  eens zo schoon en heerlijk blonk,
en aan heil'gen nooit vergeten
  kracht en vuur en ijver schonk! PDF - Midi

2. Zend ook ons van Uwe gaven,
  ons, zo klein, zo zwak van moed.
Wil ons uit Uw bronwel laven,
  schenk Uw' invloed en Uw' gloed!
Geef ons, dat wij aardse machten,
  mensengunst, geluk of ramp,
lijf en leven zelfs niet achten
  in den grooten, heil'gen kamp!

3. Geef ons Abrahams vertrouwen,
  dat de wereld overwint,
om, als hij, op God te bouwen
  als een stil, gehoorzaam kind.
Leer ook ons ten allen tijden
  alles wat Hij van ons vraagt
Hem ter offerand' te wijden,
  ook wat ons het meest behaagt!

4. Geef ons Jozefs kuise zeden,
  als de zonde ons tegenlacht,
en door dreigen of door beden
  in haar net te lokken tracht;
leer ons vluchten, leer ons strijden,
  hoe verleidend de ondeugd schijn',
smaad en smart geduldig lijden,
  om aan God getrouw te zijn.

5. Geef, als Mozes, ons te smeken
  om erbarming en geduld,
als ons volk, door zijn gebreken,
  schandlijk stapelt schuld op schuld;
koel en koud zij nooit ons harte,
  als wij zien, hoe diep het viel,
maar, dat een oprechte smarte
  als dien edele, ons beziel'!

6. Geef ons Davids moed in 't strijden! –
  woedt de vijand om ons heen,
dat we, als hij, in bange tijden
  bouwen op den Heer alleen!
Geef ons vijandsliefde en trouwe
  en een koninklijken geest,
met een hart, dat, vol van rouwe
  over 't kwaad, God mint en vreest.

7. Geef ons een Elia's streven,
  als men in dez' bozen tijd
weer aan de afgoôn eer wil geven
  en hun offeranden wijdt;
dat wij nimmer voor hen buigen
  hoofd en knie, ook zelfs in schijn,
maar altoos, als Uw getuigen,
  vast en onverwrikbaar zijn.

8. Geef', als aan de Apostel-scharen,
  ook aan ons dien hogen moed,
die, ook zelfs bij doodsgevaren,
  roemen durft in Jezus' bloed.
Wil ons 't prediken vergunnen
  van het woord, ook ons gebracht,
geef dat wij "'t niet laten kunnen",
  door Uw God'lijke overmacht!

9. Als aan Stefanus, zij vrede
  diep in 't hart ons uitgestort,
ook wanneer wellicht ons mede
  't schrikklijkst lot beschoren wordt;
dat wij vast, als hij, vertrouwen
  op des Heren zaligheid.
en bij 't sterven Hém aanschouwen
  in Zijn glans en heerlijkheid!

10. Geest der vad'ren, Geest der sterkte,
  der gehoorzaamheid en kracht,
die zoveler heil bewerkte
  en hun 't licht van boven bracht;
o gij Geest der oude helden,
  geef ons vrolijk in ons lied
Uwen naam tot eer te melden:
  "Hij begeeft ons eeuwig niet!"

Johannes Riemens, Luit en Harp, 52-55.
Translated from the German Geist des Glaubens, Geist der Stärke - Der Geist der Väter
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi