Christ My Song-Logo
Hymn score of: Schittrend moet uw lichtglans wezen - Paaslied (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 137

Schittrend moet uw lichtglans wezen - Paaslied
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Paaslied.

1. Schittrend moet uw lichtglans wezen,
  Paas-zon, zend uw stralen neer!
Jezus Christus is verrezen,
  Hij, mijn Heiland en uw Heer!
Huldet ge u in nachtlijk duister,
  toen Hij 't hoofd al stervend boog,
rijs dan thans in vollen luister,
  Hij rees uit zijn graf omhoog! PDF - Midi

2. Aarde, lustig moogt gij bloeien,
  gij wordt mee tot vreugd genood:
want uw Heer verbrak de boeien,
  de ijzren ketnen van den dood!
Moest gij op uw grondvest beven,
  toen uw Heer en Koning stierf,
juich dan, nu Hij 't zaligst leven
  door zijn schrik'bren dood verwierf!

3. Gij, mijn ziel, hoe viert gij heden
  't feest van Zijn verrijzenis,
waardoor graf en hel vertreden
  en de dood vernietigd is?
Staakt gij wel uw moedloos treuren?
  Zijt gij wel met vreugd versierd?
Kan men 't ook aan u bespeuren,
  dat ge een heerlijk hoogtij viert?

4. Zijt gij met uw' Heer verrezen
  uit der zonde donkren nacht?
Hebt gij, hoe geboeid voordezen,
  u ontworsteld aan haar macht?
Of zijt gij nog diep gezonken
  en in uwe zonden dood?
Heeft voor u nog niet geblonken
  't vriendelijk Paasmorgenrood?

5. Laat u langer niet bedekken
  door den nacht van zonde en waan!
Om ook u mee op te wekken
  is uw Heiland opgestaan!
Hart en hoofd omhoog geheven,
  Hij, de Vorst des levens, wenkt.
Open de ogen, om te leven
  't leven dat Zijn liefde u schenkt!

6. Zie, Hij biedt u zo genadig
  Zijn aan 't kruis doorboorde hand!
Zie, Hij wil u zo weldadig
  boeien met Zijn' liefde-band!
Voor geen straf hebt gij te vrezen;
  neem Hem aan met hart en zin,
en gij zult gelukkig wezen,
  zalig door Zijn' zondaarsmin!

7. Ja, ontwaak ten nieuwen leven!
  Ach, gij sliept reeds lang genoeg!
Kracht en leven zal Hij geven
  die voor u den dood verdroeg.
Moedig uit uw graf verrezen,
  al voelt ge u ten dode moê!
Die alleen uw steun kan wezen
  strekt zijn sterke hand u toe!

8. Stel niet uit, en toef niet langer,
  wacht en aarzel langer niet,
(dat maakt slechts uw' toestand banger)
  grijp de hand, die Hij u biedt.
Struikelt gij, Hij zal u schragen
  en, in liefde, oneindig groot,
zal Hij u in de armen dragen
  als u eigen kracht ontvlood!

9. Zie, uw Heiland is verrezen,
  opdat gij ook op zoudt staan,
en van zonden vrij en vrezen,
  vrolijk uwen weg zoudt gaan.
Wilt ge aan Hem u overgeven,
  dan werpt Hij uw kluisters af;
en gij ziet uw vorig leven
  achter u... een ledig graf!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 41-44.
Translated from the German Wandle leuchtender und schöner - Osterfeier
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi