Christ My Song-Logo
Hymn score of: Geloofd zij God, het licht brak door - Na de beproeving (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 139

Geloofd zij God, het licht brak door - Na de beproeving (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Na de beproeving.

1. Geloofd zij God, het licht brak door
  en vrolijkheid na smarte;
Hij gaf aan mijn gebed gehoor
  en troost opnieuw mijn harte.
Nu kan ik weer, gelijk voorheen,
bevrijd van zorg en van geween,
  met vreugde psalmen zingen. PDF - Midi

2. In Uwe handen, Heer, mijn God,
  berust geheel ons leven;
Gij kunt, bij 't reglen van ons lot
  zo snel verandring geven.
Dat hebt Gij wonderbaar gedaan;
en 't vriendlijkst licht is opgegaan
  en heeft mijn pad beschenen.

3. Hoe bang te moede en hoe vervaard
  was 'k in dez' lijdensuren:
't was of de last, die mij bezwaard',
  in eeuwigheid zou duren.
Licht, liefde en lust, zij waren heen,
en maakten plaats voor droef geween,
  om 't geen mij was ontnomen.

4. Het was een laafnis voor mijn hart
  als de ogen overliepen,
en ik, in mijne diepe smart
  mij daaglijks mocht verdiepen;
geen uurtje, dat mij vreugde bracht,
en tranen waren dag en nacht
  mijn ziel tot drank en spijze.

5. Ik kon U, allerhoogste Goed,
  niet in 't geloof bereiken;
ook wilde mijn beangst gemoed
  geen troost zich laten reiken.
Gij bleeft mijn God; en toch, hoezeer
achtte ik wat mij nog bleef niets meer
  bij 't geen ik had verloren.

6. En nu hebt Gij Uw aangezicht
  weer over mij doen schijnen,
mij vol erbarming opgericht,
  mijn droefheid doen verdwijnen;
Gij maakt mij vrolijk, Gij alleen!
Voor 't licht van Uw genâ verdween
  de nacht met al zijn donker!

7. Zo wil ik dan, uit 's harten grond,
  naar hartelust, U prijzen.
Gij zelf hebt in mijn hart en mond
  een nieuwen psalm doen rijzen:
een lied der trouw, een lied der vreugd,
van goedheid, die mij 't hart verheugt
  nu en in eeuwigheden!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 205-207.
Translated from the German Gottlob, das Licht geht wieder auf - Nach der Trübsal
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi