Christ My Song-Logo
Hymn score of: Er zweeft een zwijgende engel - Geduld (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 142

Er zweeft een zwijgende engel - Geduld
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Geduld.

1. Er zweeft een zwijgende engel
  door 't aardse vreemdlingsland,
hij is des Heren bode,
  des hemels afgezant.
In zijnen blik is vrede
  en zachte vriendlijkheid:
o richt gerust uw schreden,
  waarheen die engel leidt! PDF - Midi

2. Hij neemt u in zijn hoede,
  als gij verlegen zijt;
hij wijst in donkre dagen
  op schoner', beter' tijd;
voelt ge u de kracht ontzinken,
  hij houdt nog goeden moed;
hij helpt den last u dragen,
  en schraagt uw wanklen voet.

3. Hij stilt, verzacht en lenigt
  de felste zielesmart;
en koelt in stillen deemoed
  d' onstuim'gen gloed van 't hart.
Hij maakt het duister heden
  allengs weer licht en hel;
en heelt de diepste wonden,
  wis, zo ook al niet snel.

4. Hij toornt niet om uw tranen,
  schoon hij u troosten wil;
misprijst niet uw verlangen,
  maar maakt het vroom en stil.
En als, bij 's levens stormen,
  gij zuchtend vraagt: waarom?
dan wijst hij stil naar boven,
  en glimlacht, maar blijft stom.

5. Hij heeft op tal van vragen
  het antwoord niet gereed.
Zijn zinspreuk is: leer dulden,
  de ruste volgt na 't leed!
Zo gaat hij u ter zijde,
  en spreekt geen enkel woord,
maar wijst in alle stilte
  naar beter, zal'ger oord!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 182-183.
Translated from the German Es zieht ein stiller Engel - Geduld
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi