Christ My Song-Logo
Hymn score of: Heer en Zaligmaker! - De Verlosser van zondaren (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1462

Heer en Zaligmaker! - De Verlosser van zondaren
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De Verlosser van zondaren.

1. Heer en Zaligmaker!
  wil mijn ziel genezen,
  dat zij U alleen moog' vrezen,
zich aan U, haar' Heiland,
  moge toevertrouwen
  en op Uwe liefde bouwen,
      om voortaan
      langs de baan
    van het liefde-leven
    naar omhoog te streven! PDF - Midi

2. Laat mij recht erkennen,
  hoe Gij wilt vergeven
  al hetgeen ik heb misdreven;
och, dat die genade
  eindelijk mij treffe,
  en mijn hart tot U verheffe
      van deze aard',
      hemelwaart,
    om U eens daarboven
    eeuwiglijk te loven.

3. Ach, dat nieuwe zonden
  daaglijks mij bevlekken;
  zo Gij die niet woudt bedekken,
waar zou 'k heengaan, Heiland?
  'k struikel alle dagen,
  maar Gij wilt mij, arme, schragen
      en, hoe klein,
      zwak, onrein
    wij ook wezen mogen,
    Gij toont mededogen!

4. Eer ik Uwe liefde,
  Heer! gevoelen konde,
  was ik slaaf van mijne zonde;
aan haar onderworpen.
  Zonder weerstreven
  had ik mij haar prijs gegeven;
      'k was haar knecht,
      'k gaf haar recht
    om mij al mijn dagen,
    door haar macht te plagen.

5. Doch nu Gij, o Heiland,
  reddend zijt verschenen,
  en mij vrijheid woudt verlenen
van haar slaafse banden,
  nu zou wel de zonde
  mij verstrikken, zo zij konde,
      en altijd
      blijft er strijd
    tegen lust der zinnen,
    maar ik blijf verwinnen.

6. Gij zijt mijn Beschermer!
  Hoe de schuld moog' drukken.
  niets kan mij aan U ontrukken;
en wanneer ik struikel,
  dan blijft Gij voor 't woeden
  van den vijand trouw behoeden.
      Ja, bleeft Gij
      mij niet bij,
    'k werd dan door mijn zonden
    weer opnieuw gebonden.

7. Maar nu biedt Uw trouwe
  hulp en kracht in 't strijden,
  Gij, die eens voor ons woudt lijden,
bidt nu, dat de Vader,
  ons de schuld van 't leven
  kwijt wil schelden en vergeven.
      Uw gebed
      troost en redt
    't harte van ons allen,
    als wij struiklend vallen!

8. Groote Hogepriester!
  Die uw bloed vergoten,
  't Heiligdom ons hebt ontsloten,
ons, verloren zondaars,
  ach, wanneer wij dwalen,
  wil ons dan het woord herhalen:
      Blijft in Mij
      rein en vrij
    in het nieuwe leven,
    dat u werd gegeven.

9. Nooit zal ik Uw liefde,
  Zoon van God, vergeten,
  wie kan Uw ontferming meten?
Wie Uw trouw doorgronden?
  Mij ook blijft Gij dragen;
  wie, wie durft ons aan te klagen,
      nu Gij, Heer,
      altijd weer
    boven al ons denken
    ons genâ wilt schenken?

Johannes Riemens, Luit en Harp, 178-181.
(8,6 orig: wil ons 't woord herhalen:)
Translated from the German Heiland aller Sünder! - Der Heiland der Sünder
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi