Christ My Song-Logo
Hymn score of: Heer, het kwaad met stil geduld te lijden - Schikt u in den tijd! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1465

Heer, het kwaad met stil geduld te lijden - Schikt u in den tijd!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Schikt u in den tijd!

Schikt u in den tijd. (Romeinen 12,11; volgens Luthers vertaling.)

1. Heer, het kwaad met stil geduld te lijden,
maar het kwaad doen ernstig te vermijden,
  leer Gij 't ons, die ons ten voorbeeld zijt!
Laat mij, strijdend U niet tegenstreven,
lijdend, nimmer stof tot lijden geven,
  en mij willig "schikken in den tijd". PDF - Midi

2. Leer mij, Heer! voor bitterheid mij wachten,
naar het volgen van Uw voorbeeld trachten,
  en bedenken, hoe 't ook anders schijn',
dat niet zij, wie zonde en boosheid krenken,
maar slechts die het kwade doen en denken,
  waarlijk te beklagen zijn.

3. Nimmer scholdt Gij, als Gij werdt gescholden,
nimmer hebt Gij kwaad met kwaad vergolden,
  en toch, Heer, gevoeldet Gij gewis,
dieper nog dan ik, in mijne zonden
en onreinheid, ooit heb ondervonden,
  hoe de tijd in 't kwaad verzonken is.

4. O, wel hadt Gij recht, den staf te breken,
en het strengste vonnis uit te spreken,
  maar Gij voeldet deernis met den nood
der verblinden, en met teer erbarmen
duldet Gij voor hen, ja voor ons, armen,
  vloek en schande, en aan het kruis den dood!

5. Neem, o Heer! mij in Uw heilge hoede!
Maak ook mij het dulden nimmer moede,
  schraag mij, Gij, die mijn Verlosser zijt!
Sterk mijn ziel, mocht haar de kracht begeven,
leer mij steeds Uw voorbeeld na te streven.
  doe mij vaststaan in den bozen tijd!

6. Dat ik staag ootmoedig lijde en drage,
nimmer morre of ontevreden klage,
  als mij kruis en aardse ellende beidt.
Voor mijn' blik zij steeds Uw hemel open;
laat mij, Heer, in boze tijden hopen
  op het heil der zalige eeuwigheid!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 184-185.
Translated from the German Herr, das Böse willig zu erleiden - Schicket euch in die Zeit
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi