Christ My Song-Logo
Hymn score of: Zijt gezegend, vredeboden - Een Zendings-lied (Carl Johann Philipp Spitta/Jan Jakob Lodewijk ten Kate/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1496

Zijt gezegend, vredeboden - Een Zendings-lied
(Carl Johann Philipp Spitta/Jan Jakob Lodewijk ten Kate/
Johannes Thomas Rüegg)

Een Zendings-lied.

1. Zijt gezegend, vredeboden,
  wie de Redder uit ellend
tot de blinden, tot de doden
  met de blijde boodschap zendt.
Dringt de zwarte schaduwdalen,
  d' afgrond der verschrikking door!
Uw geloof zal zegepralen:
  al Gods Englen gaan u vóór! PDF - Midi

2. Heft de kruisvaan, Godsgezanten,
  bij de bede: "Koning, kom!"
Laat haar wappren, gaat haar planten
  tot in 't hart van 't heidendom!
Wordt voor al wat leeft een teeken
  van des Heren majesteit,
als Zijn W oord, dat gij zult spreken
  Hem den troon der eer bereidt!

3. Voorwaarts, helden! moedig strijdend,
  niet met krijgsklaroen of zwaard,
lerend, lijdend en belijdend,
  voorwaarts, en verovert de aard!
Zijt ge als weerelooze schapen
  tussen wolven? Zwakte is kracht,
bidden is een schild en wapen,
  en – de Herder houdt de wacht!

4. Liefde drijft u, liefde dringt u:
  liefde in ons, is God in ons.
Ook in 's lijdens nacht omringt u
  't zalig licht des vreeverbonds.
Daarom zoekt gij geen genuchten
  in des werelds wild gedruis!
Dankend plukt ge en deelt de vruchten
  van den boom des levens: 't Kruis!

5. Wèl dan, draagt getroost uw smarten!
  Kent Hem, die de tranen droogt!
Juicht, hoe meer gij zondaarsharten
  voor den hemel winnen moogt!
Denkt, dat ge in de weergeboorte
  – groote gloriedag, breek aan! –
vóóraan staan moogt aan de poorte
  waar de Koning in zal gaan!

6. Jezus is de Bron der krachten;
  wie is Hem, den Heer, gelijk?
Alle volken en geslachten
  komen tot Zijn koninkrijk.
Miljoenen zullen buigen
  voor Gods eengeboren' Zoon.
Dit, Apostlen en getuigen!
  is uw heerlijkst arbeidsloon!

Jan Jakob Lodewijk ten Kate, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 61-63.
Translated from the German Hochgesegnet seid ihr Boten - Die Freudenboten of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi