Christ My Song-Logo
Hymn score of: Verhef, mijn ziel! uws Scheppers lof! - Zondag-morgen (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 251

Verhef, mijn ziel! uws Scheppers lof! - Zondag-morgen
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/
Johannes Thomas Rüegg)

Zondag-morgen.

1. Verhef, mijn ziel! uws Scheppers lof!
  Weer licht het, als in Jozefs hof,
en dorpskapel en domklok luidt,
  en roept den dag des Heren uit! PDF - Midi

2. Verneem het, staats- en arbeidsman:
  Laat rusten nu, wat rusten kan.
Bewaar uw' voet, en luister stil,
  naar Hem, die tot u spreken wil.

3. Nu worden arm en rijk genood,
  nu deelt de Gastheer hemelbrood,
en die van honger schier verging,
  vindt nooddruft en verzadiging.

4. Nu is de Zaaier, vroeg en laat,
  aan 't zaaien van het goede zaad,
en waar geen onkruid 't wederhoudt,
daar draagt het dertig-, honderdvoud.

5. Nu volgt de kudde, waar het woord
  des goeden Herders wordt gehoord,
en weidt Hij haar, met stillen tred,
  in klaverweiden, mals en vet.

6. Nu staat de Zielenarts gereed,
  die hulp voor alle kwalen weet,
en niemand, die Zijn' liefderaad
  behartigt, ongeholpen laat.

7. Dies loof ik God, dat ik den dag
  des Heren weer aanschouwen mag,
en hoor met vreugd in 't klokgebrom
  de roepstem tot Zijn heiligdom.

Naar Johannes A. D. Molster, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 44-45.
Translated from the German Es wird mein Herz mit Freuden wach - Sonntagsfrühe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi