Christ My Song-Logo
Hymn score of: Weent niet over Jezus' smarten - Weent niet over Mij, maar over uzelven (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 47

Weent niet over Jezus' smarten - Weent niet over Mij, maar over uzelven (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Weent niet over Mij, maar over uzelven.

1. Weent niet over Jezus' smarten,
  weent niet over 's Heilands dood,
weent het eerst om uwer harten
  niet gevoelden zondenood.
In Hem wordt geen vlek gevonden,
  waar 't vijandig oog ook zoek';
slechts voor u draagt Hij zijn wonden,
  slechts voor u der zonde vloek. PDF - Midi

2. 't Baal niet, met een somber treuren
  aan den voet van 't kruis te staan;
't bitterst leed in al zijn kleuren,
  al zijn diepten, na te gaan;
of den Heil'ge te beklagen,
  die geen beter lot verwierf,
zonder zich eens af te vragen:
  waarom en voor wie Hij stierf.

3. Wordt er niet één smet gevonden,
  niet één enkel, in Gods Zoon;
is de dood alleen der zonden
  heilig en rechtvaardig loon,
o, dan moet Hij straffe dulden,
  die Hij niet verdiende, en boet
andrer zonden, vreemde schulden,
  die zijn dood verzoenen moet!

4. En – voor wie den kamp gestreden,
  zonder weerga tot nu,
en dien bittren dood geleden?
  Voor de zijnen toch, voor u!
O! zie nu dien reine sneven,
  zie zijn lijden, zijn geduld!
Dát mag stof tot treuren geven,
  maar - om uwe zondeschuld!

5. Als gij dan van ganser harte
  uwe schuld bekent, berouwt;
als gij in uws Heilands smarte
  uwer misdaan straf aanschouwt;
als gij treurt om uwe zonden,
  dan zal Hij, zo goed en mild,
aan uw ziel een' troost verkonden,
  die haar bittre droefheid stilt.

 

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 152-153.
(Slightly adapted: 4,4 orig.: Voor zijn broederen, voor u!)
Translated from the German Weint nicht über Jesu Schmerzen - Weinet nicht über mich, weinet über euch
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi