Christ My Song-Logo
Hymn score of: God! neem het Uwe, neem het weer! - Overgave (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 141

God! neem het Uwe, neem het weer! - Overgave
(Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Overgave.

1. God! neem het Uwe, neem het weer!
  Ik wil niet morrend klagen,
Uw gift is geen gewin slechts, Heer!
  maar ook Uw wedervragen.
Ik leg op 't altaar Uwer eer
het liefste tot een offer neer.
  een deel van 't eigen leven!
Van U was 't; 't keer' tot U weerom,
't is eeuwig thans Uw eigendom,
  help Gij 't mij overgeven! PDF - Midi

2. Ik zeg niet, dat Gij hard en ruw
  dat pand mij hebt ontnomen;
geen wrevel, twistend tegen U,
  zal 'k in mij op doen komen.
Heer! blijve ik door Uw gunst bewaard
voor 't morren dat de smart verzwaart,
  waar 't post vast in gemoedren;
en, geef ik 't Uwe nedrig weer,
geef Gij me een groter aandeel, Heer!
  aan U en al Uw goedren.

3. Gij naamt het weg. Och Heer! het is
  wel veilig in Uw handen,
en 'k moet U loven bij 't gemis,
  ofschoon mijn tranen branden.
't Is ginds toch beter dan op aard,
en is ook mij eens 't heil bewaard
  Uw aangezicht te aanschouwen,
dan wis, beklaag ik 't mij niet meer,
dat ik het Uwe U afstond, Heer!
  't Zal juichen zijn voor rouwen.

4. Dit éne bid ik slechts voor mij,
  mij zwerver aan dez' kusten:
een vast en vroom geloof, dat blij
  doet in Uw' weg berusten,
dat al Uw daden prijst en roemt,
Uw' wil steeds liefde en wijsheid noemt,
  in ongeschokt vertrouwen;
dan draag ik willig iedren last,
en zal wat Gij hebt opgetast
  nooit als te zwaar beschouwen.

5. In dat geloof omklemt mijn ziel
  U onder 't goede en 't kwade;
mijn hart heeft, wat mij ook ontviel,
  genoeg aan Uw genade.
In wel en wee, in leed en lust,
in licht en duister, strijd en rust,
  in vruchtb're en dorre tijden,
zult Gij mijn Één en Alles zijn,
ja! tot in Edens morgenschijn
  en 't eindeloos verblijden.

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 99-101.
Translated from the German Nimm hin, was dein ist, Gott, nimm's hin - Hingabe
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi