Christ My Song-Logo
Hymn score of: Waar is Goddelijk erbarmen - De volheid van Christus (Carl Johann Philipp Spitta/J. J. v. V./Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1480

Waar is Goddelijk erbarmen - De volheid van Christus
(Carl Johann Philipp Spitta/J. J. v. V./Johannes Thomas Rüegg)

De volheid van Christus.

1. Waar is Goddelijk erbarmen,
  dat den zondaar niet veracht;
liefde, die met open armen,
  't rouwgevoelend kind verwacht?
Waar wordt alle schuld vergeven,
  't misdrijf door genâ bedekt;
  als 't geweten wroeging wekt,
door verzoening rust gegeven? –
  Uit de volheid van den Heer
  daalt die zegen op ons neer! PDF - Midi

2. Waar wordt balsem voor de wonden,
  waar verzachting voor de smart,
waar wordt raad en troost gevonden,
  voor een raad- en troostloos hart?
Waar is ruste voor vermoeiden,
  waar voor hen, die vielen, hoop,
  kracht tot onvermoeiden loop,
troost, waar bittre tranen vloeiden? –
  Uit Zijn volheid zendt de Heer
  zulk een' zegen op ons neer!

3. Wie geeft ons het licht der waarheid,
  leidt ons op het rechte spoor,
voert uit dwaling ons tot klaarheid,
  gaat ons zelf als Leidsman voor?
Wie heeft vrijheid ons geschonken,
  en neemt ons de boeien af,
  waarin wereld, zonde en graf
't dwalend mensdom had geklonken? –
  Jezus Christus, onze Heer,
  zendt dien zegen op ons neer!

4. Wie heeft ons de macht gegeven,
  kindren Gods te zijn op aard,
en ons tot dien rang verheven,
  meer dan alle schatten waard?
Wie leert ons in ootmoed wandlen
  vol van vromen hemelzin,
  en, uit reine mensenmin,
steeds tot 's naasten heil te handlen? –
  Uit de volheid van den Heer
  daalt die zegen op ons neer!

5. Wie maakt tot gewin ons sterven,
  en laat ons den dood niet zien;
doet ons hemelschatten erven,
  die Hij zelf ons aan wil biên,
als de ontslapenen herleven
  en Hij heil en zaligheid
  hun voor eeuwig heeft bereid? –
Lof en dank zij Hem gegeven!
  Uit Zijn volheid zendt de Heer
  zulk een' zegen op ons neer!

6. Jezus Christus, Gij die allen
  met Uw' zegen rijk bekroont,
daar naar 's Vaders welgevallen
  alle volheid in U woont,
sla ook ons in liefde gade:
  U zij heel ons hart gewijd,
  U, die allen alles zijt!
Schenk ons allen Uw genade! –
  Zalig, wie zich recht verblijdt
  over 't geen Gij geeft en zijt!

J. J. v. V., in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 175-177.
Translated from the German Wo ist göttliches Erbarmen - Die Fülle Christi
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi