Christ My Song-Logo
Hymn score of: Geleid door 's Heren trouwe hand - De gevonden schat (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1487

Geleid door 's Heren trouwe hand - De gevonden schat
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De gevonden schat.

1. Geleid door 's Heren trouwe hand
  heb 'k u, mijn schat, gevonden;
Hij zelf heeft door den hechtsten band
  ons aan elkaar verbonden.
Wat gij door Zijn genade zijt
dat maakt nu mijne ziel verblijd,
  en wat Hij u wou geven,
  dat siert nu ook mijn leven. PDF - Midi

2. Het is mij onuitspreeklijk goed,
  dat Hij mij u wou schenken;
dies dank ik God met blijden moed
  en zal zijns Naams gedenken!
Zo men'ge dag, zo menig jaar
getuigt: het is gewislijk waar,
  dat hij een schat mag winnen,
  die trouw een hart mag minnen;

3. een hart, beslist tot God gekeerd
  en door Zijn' Geest gedreven,
een hart, dat van Hem heeft geleerd
  geheel voor Hem te leven;
een hart, waarop zich dus een man
bij lief en leed verlaten kan,
  en dat ten allen stonden
  door hem wordt trouw bevonden.

4. Geloofd zij God, Die mij door u
  zo onuitspreeklijk zegent;
tot louter zegen worde nu
  wat u en mij bejegent.
Waar uw God is, is ook mijn God;
waar uw lot is, is ook mijn lot;
  in Christus zal ons beiden
  ook zelfs de dood niet scheiden!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 103-104.
Translated from the German Wir haben uns, durch Gottes Hand - Der gute Fund
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi