Christ My Song-Logo
Hymn score of: God, die Vader zijt van allen - Een gebed voor de jeugd (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1494

God, die Vader zijt van allen - Een gebed voor de jeugd
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Een gebed voor de jeugd.

1. God, die Vader zijt van allen
  van wier lippen 't "Abba" rijst,
zie met gunstrijk welgevallen,
  hoe dez' kinderschaar U prijst.
Geef, dat zij U dag'lijks danken,
  voor Uw trouw en goedheid, Heer!
Niet met woorden slechts en klanken,
  met een leven tot Uw eer! PDF - Midi

2. Neem Gij hunne jonge harten
  vroeg in Uwes Geestes tucht.
Nooit mog' naberouw hen smarten,
  vroegrer zonden wrange vrucht.
Laat hen onder Uwe hoede
  in Uw groten wijngaard staan:
en versterk in hen het goede,
  maar doe 't kwade ras vergaan.

3. Schenk Uw wijsheid, Heer! aan allen,
  zodat ieder er op let,
hoe er zoveel bloesems vallen,
  eêr de vrucht zich heeft gezet.
Laat hen in hun jeugd reeds bloeien,
  planten der gerechtigheid,
die wel hier beneden groeien
  maar voor de eindloze eeuwigheid.

4. Geef, dat hun geen onheil schade,
  spaar hun droefenis en kruis,
geef hun deel aan Uw genade
  aan de goedren van Uw huis!
Blijf in leven en in sterven
  al hun heil en al hun lust,
geef hun eens met 's hemels erven
  in te gaan tot de eeuw'ge rust!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 134-135.
Translated from the German O du Vater über alles - Für die Jugend of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi