Christ My Song-Logo
Hymn score of: Aan de oosterkim verrijst de gouden morgen - Des morgens (Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1500

Aan de oosterkim verrijst de gouden morgen - Des morgens
(Carl Johann Philipp Spitta/Albertine Kehrer/
Johannes Thomas Rüegg)

Des morgens.

1. Aan de oosterkim verrijst de gouden morgen.
Al wat de nacht hield in zijn floers verborgen
  treedt op voor 't oog, terwijl de schemring zwicht,
en heuvels, dalen, woud, en veld, en weiden,
ontwakend uit hun' nevelsluimer, spreiden
  hun pracht ten toon in 't schittrend zonnelicht. PDF - Midi

2. Bestraal mijn borst, o Zonne van mijn leven,
mijn Jezus! wil er licht en warmte aan geven,
  ontsteek er, Heer! Uw heldren morgengloed!
Toon bij dat licht mij de verborgenheden
van 't hart, waaruit Uw beeld te voorschijn treden,
  dat zich naar U vernieuwen, heil'gen moet!

3. Laat mij in 't licht van Uw genade wandlen,
leer me in den geest van Uwe liefde handlen,
  gelijk een nieuw en ander schepsel, Heer!
Dat ik door een gans nieuwe levenswijze
den Schepper mijnes nieuwen levens prijze,
  en enkel leve tot Uw roem en eer!

4. Ik bid U niet: Neem weg mijns levens plagen!
Neen! geef geduld, geef liefde, om die te dragen,
  geef mij 't geloof, dat me alles vromen moet;
wijl Gij mij alles, zegening en smarte,
uit Uw genadig, liefdrijk zegnend harte
  en uit Uw trouwe handen komen doet!

5. Ik bid niet om een stil en rustig leven, –
ook hier zij U 't bestuur mijns lots verbleven! –
  Neen, geef me een stil, berustend hart alleen!
En trekt mij de aarde in haar beslommring mede,
mijn hart blijv' steeds vervuld van Uwen vrede,
  trek Gij het dag'lijks meer naar boven heen!

6. Ik bid niet: Laat mij spoedig zijn ontheven
van al de moeite en 't lijden van dit leven!
  Neen: wees mijn vrede, in alles, telkens meer!
Ik bid niet: Laat mij haast Uw' hemel erven!
Neen: eer ik sterf, laat mij der zonde sterven,
  werk zelf in mij den dood der zonde, Heer!

7. O Jezus! Morgenzonne van mijn leven!
Laat mij Uw glans niet vruchteloos omgeven,
  wees mij ten licht, als ik in 't duister sta;
blijf mij met gloed en heil en vreugde omstralen,
tot ik in 't eind mijn' avond zal zien dalen,
  en dan blijmoedig naar mijn rustplaats ga.

Albertine Kehrer, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 212-214.
Translated from the German Im Osten flammt empor der goldne Morgen - Am Morgen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi