Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ack, Herre, vad har hänt - Tillbakagång (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 155

Ack, Herre, vad har hänt - Tillbakagång
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Tillbakagång.

1. Ack, Herre, vad har hänt,
  som så din bild bortskymmer?
Jag känner dag för dag
  blott oro och bekymmer.
Väl varje morgon går
  till dig min bön, som förr,
men liksom sluten står
  för mig din himmels dörr. PDF - Midi

2. Jag bävar, när jag hör
  den röst mig gladt så ofta.
De rosor i din gård
  ej mer som fordom dofta.
Jag hopar skuld på skuld,
  men vet ej rätt varför.
O Herre, var mig huld!
  Nåd med mig arme gör!

3. Jag känner, att jag har
  min första kärlek svikit
och ut på världens väg
  i tvivelsmål bortvikit.
Den låga – fordom brann
  uppå mitt hjärtas härd,
förbrändes och försvann
  för världens lust och flärd.

4. Från vakande och bön
  jag ofta kall insomnat,
och ofta hand och fot
  från id och arbet domnat.
Helt visst din ande god
  måst gå från mig med sorg,
då jag sökt levnadsmod
  på dagens marknadstorg.

5. Nu lägger du din hand
  så tung uppå mitt sinne.
Vad ont jag ofta gjort,
  du förer mig i minne.
Mig ofrid gripit fatt,
  min ljuva fröjd har flytt,
och i mitt sinnes natt
  än ingen morgon grytt.

6. Skall jag nu få den dom,
  min otro har förskyllat,
och lämnas åt den grav,
  mitt tvivel igenmyllat?
Ack nej.   Du, Herre, vill
  ej någon mänskas död.
Men se i nåd mig till!
  Fräls mig utur min nöd!

7. Min levnads ljus du är,
  mitt hjärtas liv och hälsa,
och du den ende är,
  som från allt ont kan frälsa.
Därför jag dag för dag
  åkalla vill ditt namn.
Du ställer allt i lag.
  Du räcker mig din famn.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 22-24.
Translated from the German Ach Herr, was ist geschehn - Einkehr und Rückkehr
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi