Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Heer! tot Wien ik roep - Zelfonderzoek en terugkeer (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 155

O Heer! tot Wien ik roep - Zelfonderzoek en terugkeer (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Zelfonderzoek en terugkeer.

1. O Heer! tot Wien ik roep
  uit al mijn angst en vrezen.
Wat sombre scheidingsmuur
  is tussen ons gerezen?
Nog stel ik als voorheen
  mij voor Uw aangezicht,
maar niet uit liefde en lust,
  ach, slechts uit dwang en plicht. PDF - Midi

2. Wat hebt Gij tegen mij,
  dat ik U zo moet duchten,
en als 'k Uw stemme hoor,
  in angst voor U moet vluchten?
Och, richt mij weder op,
  en toon Gij zelf mij aan,
wat de oorzaak zij van 't kwaad,
  dat mij wordt aangedaan.

3. 'k Beschuldig mij voor U,
  en moet mijzelven haten,
wijl ik mijn eerste liefd'
  zo spoedig heb verlaten;
wijl ik den heilgen gloed,
  door U in 't hart gewekt,
niet beter heb behoed
  voor wat naar de aarde trekt.

4. Ik hield niet ernstig aan
  met bidden en met waken;
ik liet mij al te haast
  weer dof en slap'rig maken;
ik heb mij op Uw' dienst
  niet ijvrig toegeleid,
en Uwen Geest bedroefd
  door ongehoorzaamheid.

5. Dát hebt Gij tegen mij!
  'k Erken het, Heer, met smarte,
'k moet dáárom Uwe gunst
  ontberen voor mijn harte;
zodat 'k niet als weleer
  mijn' arbeid doe met lust,
noch na 't volbrachte werk
  in Uwe liefde rust.

6. O Heer, ik heb verdiend,
  dat Gij mij liet verkwijnen,
en nooit meer voor mijn hart
  't licht Uwer gunst deedt schijnen.
Maar neen, dat wilt Gij niet! –
  Dat ware mij de dood! –
Och, neem mij weder aan,
  en red mij uit den nood!

7. O Gij mijns levens Licht
  door Wien ik slechts kan leven,
wil mij op nieuw mijn schuld
  genadiglijk vergeven.
Verhoor mijn smeekgebeên,
  sla mijne droefheid gâ,
en troost mijn ziele door
  een blik van Uw genâ!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 164-166.
Translated from the German Ach Herr, was ist geschehn - Einkehr und Rückkehr
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi