Christ My Song-Logo
Hymn score of: 'k Wens, o Heer! bij U te blijven - Ik blijf steeds bij U (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 240

'k Wens, o Heer! bij U te blijven - Ik blijf steeds bij U
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Ik blijf steeds bij U.

1. 'k Wens, o Heer! bij U te blijven,
  steeds in Uwen dienst te staan;
niets zal mij van U verdrijven,
  'k wil slechts op Uw wegen gaan.
U, o Leven van mijn leven,
  weet ik heel mijn leven dank:
Gij slechts kunt mij groeikracht geven,
  als de wijnstok aan de rank. PDF - Midi

2. Waartoe zou ik van U wijken,
  daar Gij, Heer, mijn Heiland zijt;
daar Gij mij met zoveel blijken
  van genade en trouw verblijdt!
Waar toch zou een zal'ger leven
  dan bij U mij zijn bewaard,
U, wien alle macht gegeven
  is in hemel en op aard!

3. Waar wordt ooit een vriend gevonden,
  die, wat Gij gedaan hebt, doet,
die mij vrijkocht van mijn zonden
  door Uw eigen dierbaar bloed?
Zou ik mij tot U niet keren,
  die Uw leven voor mij gaf?
Zou ik U geen trouwe zweren,
  trouw, onwrikbaar tot aan 't graf?

4. Heer, ik wens bij U te blijven
  onder vreugde en onder smart;
niets zal immer U verdrijven,
  dierb're Jezus, uit mijn hart!
'k Wens U nimmermeer te derven,
  ook niet in den laatsten strijd.
Door U wordt bereid voor 't sterven,
  wie zijn leven aan U wijdt!

5. 'k Blijf op Uwe liefde bouwen,
  ook bij 't schem'rend avondrood;
'k blijf op Uwe trouw vertrouwen
  ook bij 't nad'ren van den dood;
leg dan zegenend Uw' handen
  mij op 't zwakke en moede hoofd,
met dit troostwoord: "Vrij van banden
  leeft dáár elk, die hier geloofd'."

6. Ja, mijn Heiland, als bij 't nad'ren
  van den dood, het hart mij beeft,
als het bloed mij stolt in de ad'ren,
  't klamme zweet op 't voorhoofd kleeft,
help mij dan in 't uur der smarte,
  bied mij liefdevol de hand,
geef dat ik, met vreugde in 't harte,
  reis naar 't hemels Vaderland.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 74-76.
Translated from the German Bei dir, Jesu, will ich bleiben - Ich bleibe stets bei dir
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi