Christ My Song-Logo
Hymn score of: Daal neder, Geest der Waarheid - Pinksterlied (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 246

Daal neder, Geest der Waarheid - Pinksterlied
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Pinksterlied.

1. Daal neder, Geest der Waarheid,
  wil onze Leidsman zijn,
verspreid uw licht, uw klaarheid,
  verband bedrog en schijn!
Doe ons uw zuivre stralen,
  uw Goddelijken gloed
in 't harte nederdalen,
  en heilig ons gemoed! PDF - Midi

2. O Trooster, ons gegeven
  door Hem, die 't al volbracht,
schenk ons ten eeuw'gen leven
  getrouwheid, moed en kracht.
Doe ons in deze dagen
  van droeve onzekerheid,
de rechte wapenen dragen
  der eerste Christenheid.

3. Schoon 't ongeloof mog' bogen
  op macht, als nooit weleer,
zend Gij ons uit den hogen
  uw wapenrusting neer:
die doet ons moedig strijden,
  wat vijand ons omring',
en zal ons gans bevrijden
  van alle siddering.

4. In deze boze tijden
  komt het er juist op aan,
de waarheid te belijden
  voor wie haar tegenstaan;
aan dwazen en aan wijzen,
  't zij al of niet gehoord,
kloekmoedig aan te prijzen
  het Evangelie-woord!

5. In vergelegen landen,
  bij 't woeste heidendom,
verscheurt men Satans banden,
  werpt de afgodsbeelden om.
Men komt van alle zijden
  in 't zalig Godsrijk aan;
en zouden wij niet strijden
  om zelf mee in te gaan?

6. Voorzeker, wij zijn waardig
  des Hoogsten strafgericht:
Hij is niet onrechtvaardig
  als Hij verbergt zijn licht.
Laat ons ootmoedig knielen
  en smeken altegaar:
"Neem ons het licht der zielen
  niet van den kandelaar!"

7. O Heil'ge Geest! wij bidden
  U om uw licht en gloed!
Daal neer, woon in ons midden,
  en schenk ons kloeken moed!
Uw kracht mog' begeleiden
  ons woord en onzen geest,
en menigeen bereiden
  en heerlijk Pinksterfeest!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 64-66.
Translated from the German O komm, du Geist der Wahrheit - Pfingsten
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi