Christ My Song-Logo
Hymn score of: Heil u, wier zielsbegeren - De dienst des Heren (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 493

Heil u, wier zielsbegeren - De dienst des Heren
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

De dienst des Heren.

1. Heil u, wier zielsbegeren
  u dringt om te allen tijd
te doen den wil des Heren
  met vaardigheid en vlijt.
Die "kinderlijk te dienen"
  uw hoogste vreugde keurt,
en voor den Ongezienen,
  uw minste vlek betreurt. PDF - Midi

2. Gij hangt met hart en zinnen
  aan uwen dierb'ren Heer,
gij nodigt Hem daarbinnen,
  en laat Hem nimmermeer.
Gij dient Hem met uw daden
  opmerkzaam, vrolijk, stil:
de liefde weet te raden
  wat de Geliefde wil.

3. Gij laat het niet bemerken,
  al valt uw last soms zwaar;
gij denkt: God zal mij sterken,
  en redden wonderbaar.
En daalt de nacht der smarte,
  gij juicht, zelfs in dien nacht,
of sluimert aan Zijn harte
  zo zalig en zo zacht!

4. Gij ziet in bange tijden
  van ongeluk en leed
op Hem, die meer moest lijden
  dan ooit een stervling deed.
Hem kunt gij alles klagen,
  wat ook uw hart vervult,
Hij zal het mede dragen
  met eindeloos geduld.

5. Straks gaat de nacht verdwijnen:
  straks doet de Heer Zijn licht
op uwen reisweg schijnen,
  zodat al 't duister zwicht.
Van Hem daalt alle zegen
  en voert ook tot Hem weer:
o vestigt allerwegen
  't geloofs-oog op den Heer!

6. Dan is reeds hier uw leven
  zo zalig en zo goed,
dan wilt gij gaarn' Hem geven
  tot zelfs uw goed en bloed:
in bange en blijde dagen,
  in vrolijkheid en smart,
blijft gij Zijn liefde dragen
  in 't diepste van uw hart.

7. Snel blijft de tijd zich spoeden,
  ras breekt de rust ons aan
eer wij het nog vermoeden
  zijn wij aan 't eind der baan:
Dan stilt Hij ons begeren
  naar d' eeuw'gen zonneschijn,
want in het huis des Heren
  zal ook Zijn dienaar zijn.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 108-110.
Translated from the German O hochbeglückte Seele - Der Diener des Herrn
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi