Christ My Song-Logo
Hymn score of: Schone wereld, tovergaarde - Vreugde in Gods schepping (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 136

Schone wereld, tovergaarde - Vreugde in Gods schepping
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Vreugde in Gods schepping.

1. Schone wereld, tovergaarde,
  die de Heer, vol glans en pracht,
opdat ze ons genoegen baarde,
  wondervol heeft voortgebracht!
O hoe lacht ons allerwegen
  Zijne liefde en wijsheid toe,
onnaspeurlijk rijk aan zegen
  en in 't weldoen nimmer moe! PDF - Midi

2. Ja, men kan aan al Zijn werken,
  klein en groot, vér en nabij,
deze liefde en wijsheid merken,
  die op 't hoogst verheerlijkt zij!
Alles in dez' heilgen tempel
  prijst ons Hem, den Maker, aan,
draagt van Zijne hand den stempel
  en vermeldt Zijn wond're daân.

3. Hem vereren, prijzen, roemen
  't hemelrond en de aard' te zaam;
in de starren, in de bloemen
  schreef Hij Zijnen heilgen naam.
Alles leert ons Hem te loven,
  wijl ons alles opwaarts wijst
naar den goeden God daarboven,
  die ons mint en laaft en spijst.

4. Hartverheffend is 't, te lezen
  in dit boek, zo heerlijk schoon,
van het groot en eeuwig Wezen,
  dat ons de aarde gaf ter woon.
Van dien macht'gen Heer der Heren,
  Wien het eng'lenkoor omringt
daar het in der hem'len sferen
  Hem het driemaal heilig zingt.

5. Ja 'k waardeer Uwe openbaring,
  Heer, mijn God, in de natuur,
nu 'k uit eigen ziels-ervaring
  U, den Heer der creatuur
als mijn' eigen' God en Vader
  In den een'gen Heiland vond,
Wien ik vrolijk dankend nader,
  met een lied in hart en mond!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 26-28.
Translated from the German O du schönes Weltgebäude - Freude an der Schöpfung
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi