Christ My Song-Logo
Hymn score of: 'k Geloof, en daarom spreek ik blij - Ik geloof (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 160

'k Geloof, en daarom spreek ik blij - Ik geloof
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Ik geloof.

1. 'k Geloof, en daarom spreek ik blij
  van mijn gelukkig lot.
'k Geloof, en dus vergunt gij mij
  te roemen in mijn' God!
Daar is geen ware zaligheid
  dan bij dien een'gen Heer,
die vreugde en vree voor 't hart bereidt,
  Hij slechts, en niemand meer! PDF - Midi

2. 'k Geloof, en daarom mint mijn hart
  Hem, die mij trouw behoedt.
'k Geloof, en dus dringt vreugd noch smart
  Hem ooit uit mijn gemoed.
En 'k zing en spreek er gaarne van:
  Hij is mijn heil alleen,
en waar ik Hem niet vinden kan,
  daar ga ik nooit weer heen!

3. 'k Geloof, en daarom vrees ik niet
  de wereld en haar' strijd,
'k geloof, en daarom blijft mijn lied
  bij 't strijden Hem gewijd.
En daarom houd ik goeden moed,
  al grimt de vijand aan:
't is de Almacht zelv', die mij behoedt,
  en die mij vast doet staan!

4. 'k Geloof, en daarom: met geduld
  verdrag ik iedren nood!
'k Geloof, en dus: met hoop vervuld
  blijf ik tot in de dood!
Ja, Hij geeft troost en hulp en moed
  aan elk, die Hem verbeidt,
en schenkt ons eens, zo mild, zo goed,
  de volle zaligheid!

5. O Heer! bied Gij mij vroeg en spa
  Uw trouwe, macht'ge hand,
zo volg ik U, mijn Heiland na,
  naar het beloofde land!
Och dat mij nimmer iets  op aard'
  aan Uwe liefde ontrukk'!
Gij zijt mij boven alles waard,
  gij zelf mijn hoogst geluk!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 48-50.
Translated from the German Ich glaube, darum rede ich - Ich glaube
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi